12 април 2010               Препратка към сайта

Финансови новини

Тройно увеличение на образуваните дела през 2009 г отчете Арбитражният съд при БТПП
(Пyбликувано на 12.4.2010 г.)

Събрание на арбитражните колегии. Тяхната работа се радва на широко признание сред правната общност у нас и в чужбина

През 2009 г. има рекордно увеличението на броя на делата разгледани от Арбитражния съд при БТПП. Това констатира председателят на съда д-р Силви Чернев на събрание на арбитражните колегии.

Броят на вътрешните дела е 668, което е почти трикратно по-голяма цифра спрямо предходните две години (при 246 дела за 2008 и 252 дела за 2007 г.).

Броят на международните дела също е увеличен с повече от 100% – 28 дела за 2009 (при 13 дела за 2008 и 20 дела за 2007 г.).

Искове за над 30 млн. евро са получили решение през 2009 г.

Цената на предявените искове, също е значително по-висока както по абсолютна стойност, така и в сравнение с предходните години. (по вътрешни дела 78,1 млн. лв., 11,8 млн. Евро и 473 хил. щ.д.; по международни дела 5,1 млн. евро, 130 хил. щ.дол. и 2.7 млн. лв.).

На практика разглеждането на една трета от делата (главно за по-ниски предявени искове) струва по-скъпо на БТПП, отколкото са събраните от такси. Това е една от стъпките в политиката на БТПП за осигуряване достъп на МСП до бързо, качествено и евтино правораздаване – това каза на срещата с арбитрите председателя на БТПП Цветан Симеонов, който също е арбитър.

Значителното увеличение на броя на делата, което само по себе си е положителен факт, подложи на изпитание организацията на работата и предизвика значително натоварване на Секретариата и арбитрите. Независимо от това, работата продължи с нормално темпо и от логистична гледна точка делата бяха разглеждани в нормално установилите се срокове. Преобладаващата част от постановените решения са на високо ниво, а някои от тях се отличават със забележителна прецизност и задълбоченост на мотивите по сложни от фактическа и правна страна дела.

Публикуваните решения в сборниците на АС продължават да са обект на интерес от фирми и от юристите, които ги представляват и върху тях се извършват позовавания не само по арбитражни дела, но и по дела, разглеждани от държавните съдилища. Имаме данни, че това става и пред други арбитражни съдилища, вкл. пред чуждестранни арбитражи (предимно арбитражи ad hoc, когато приложимото право е българското).

През 2009 година няма констатиран отказ за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постановено от АС при БТПП. Също няма данни за отказ да се даде екзекватура на наше решение от чуждестранен съд.

По отношение на сроковете, в които делата се разглеждат данните сочат, че 92% от вътрешните дела приключват в едногодишен срок (49% в шестмесечен, 81% в деветмесечен срок). По международни дела процентът на приключилите дела в едногодишен срок е 61%.

Същите срокове и качество са немислими за държавната съдебна система, обременена от сложните процедури на ГПК. При този висок брой на делата (668) само 1,65% (11 решения) са атакувани пред ВКС и само 0,15% (1 решение) е отменено от ВКС.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов – заедно представители от частния бизнес, страни по делата пред Арбитражния съд са и множество публично правни субекти, което също е сериозна индикация за одобрението на качеството на работата на АС при БТПП.12 април 2010 г.
          Препратка към сайта

Арбитражните дела скочили тройно
18:59 12.04.10

автор: Труд, прочитания: 100, коментари: 0
Рекорден скок на делата, разгледани през м.г. от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП) отчете председателят на съда д-р Силви Чернев пред арбитражните колегии.
Вътрешните са 668 - почти три пъти повече спрямо предните две години. Броят на международните дела също е увеличен с повече от 100% - 28 дела за м.г. Получили са решение и искове за над 30 млн. евро. Цената на предявените искове също е значително по-висока. Това е една от стъпките в политиката на БТПП за осигуряване достъп до бързо, качествено и евтино правораздаване, каза председателят на палатата Цветан Симеонов, който също е арбитър.
Постигнатите срокове и качеството на гледаните дела били немислими за държавната съдебна система, обременена от сложните процедури на ГПК.

 
12 април 2010

  Препратка към сайта

Арбитражният съд при БТПП "залят" от тройно повече дела
Разрешени са искове за 30 млн. евро, тенденцията на ръст продължава
Пyбликувано на 12.4.2010 г.

Надежда Бочева
nadia.bocheva@klassa.bg


Рекордно се е увеличил броят на делата, разгледани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през 2009 г. Това съобщи председателят на съда д-р Силви Чернев. Броят на вътрешните дела е 668. Това е почти трикратно по-голяма цифра спрямо предходните две години (при 246 за 2008 г. и 252 за 2007 г.).

Броят на международните дела също е увеличен с повече от 100% – 28 дела за 2009 г. (при 13 за 2008 г. и 20 за 2007 г.). Така миналата година искове за над 30 млн. евро са получили решение.

„Увеличението се дължи на неблагополучията в държавното правораздаване“, коментира пред „Класа“ д-р Силви Чернев.

Той посочи, че съдебната реформа в гражданското-процесуалното право в крайна сметка не е много успешна.

„За страните по споровете е неприемливо да бавят с години и да се препъват в една сложна и безсмислена процедура, поради което предпочитат арбитража. Кризата също повлия на избора на фирмите“, коментира експертът.

От БТТП отчитат още, че цената на предявените искове за 2009 г. е по-висока в сравнение с предходните години (по вътрешни дела 78,1 млн. лв., 11,8 млн. евро и 473 хил. USD ; по международни дела 5,1 млн. евро, 130 хил. USD и 2.7 млн. лв.).

Силви Чернев припомни, че продължаваме да сме една от малкото страни в света, където държавното правораздаване при граждански дела събира до 8-10% от исковите суми. Пред арбитража максимално при най-големите искове се събира до 1%, като производството е едноинстанционно. То приключва до година при 92% от вътрешните дела и при 61% от международните дела.

„Тази година тенденцията за растеж на арбитражните дела продължава. До април отчитаме ръст от 30-40% спрямо същия период на миналата година“, отчете д-р Чернев.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов заедно с представители от частния бизнес страни по делата пред Арбитражния съд са и множество публичноправни субекти.