В-к "Политика", брой 156, 13 - 19.04.2007 г.

Коментар на Цветан Симеонов, замeстник-председател на БТПП
Договарянето на еднакви заплати ще има обратен ефект


БТПП насърчава колективното трудово договаряне в предприятията и в браншовете дотолкова, доколкото могат да се формират разумни заплащания, без това да доведе до фалит на съответното предприятие. Същевременно трябва да се вземе пред вид основният критерий за определянето на заплатата, а именно – производителността на труда.

В крайна сметка определящ фактор е и пазарът на труда – търсенето и предлагането на работните места. Там, където могат, работодателите увеличават заплатата на работниците – в частния сектор за 2005 г. например увеличението е с 11 %, т. е . повече от сбора на инфлацията плюс производителността на труда.

Задълбочен анализ и проверка на производителността на труда в различните предприятия не може да се направи бързо, както и бранш по бранш. Още повече, че във всяко предприятие коефициентът на производителност на труда е различна.Как ще въвеждаме тогава уравниловка с разпростиране на Колективния трудов договор?

БТПП подкрепя въвеждането на едно умерено и разумно в своите параметри колективно трудово договаряне. С цел постигане на положителен ефект на този тип договаряне, при неговата регламентация трябва да се отчитат в еднаква степен интересите и на двете страни. То трябва да се осъществява на принципа на равнопоставеността. Като конкретна проява на този принцип може да се посочи идеята изготвянето на проектите за колективни трудови договори да се осъществява съвместно от синдикалните и работодателските организации.

Има обаче и някои негативни негови характеристики, които трябва да бъдат преодолени при ефективното реализиране на колективното трудово договаряне. Неговото задължително въвеждане до голяма степен влиза в противоречие с принципите на пазарната икономика, като се нарушава правото на свободно договаряне при поемането на права и задължения в сферата на трудовите правоотношения. Неговото задължително въвеждане влиза в противоречие с пазарната икономика.

ОЩЕ >>