В-к “Стандарт”
6.12.2005 г.

Фирмите търсят нови работници

Фирмите са оптимисти относно възможностите за повишаване на заетостта, показва изследване на Българската тър-говско-промишлена палата. То беше представено от зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов. Промяна в заетите няма да има само около Черноморието, защото там има недостиг на подходяща работна сила. Повече от половината от анкетираните фирми са увеличили приходите си от продажби. Но приходите от износ са намалели спрямо миналата година, сочи изследването. Промишлените предприятия, очакващи през 2006 г. увеличение на приходите си от износ, са 59,2%. В сферата на услугите ръст на износа очакват 55,7% от анкетираните.

Според Симеонов фирмите са по-песимистични в очакванията си за подобряване на бизнес климата в сравнение с минали години заради забавените реформи в икономиката.

Изследването на БТПП за бизнес климата у нас е част от "Икономически преглед на Европа-лати" за 2006 г. То е направено в 27 европейски държави. Според изследването България е на шесто място по показателите "очаквания за бизнес климата". По показателя "положителни очаквания за бъдещи инвестиции" България е седма.