Сп. "Мениджър"
юли 2004

Националният център за професионално обучение в системата на БТПП връчи първите европейски сертификати Xpert

На 27 май в Българската търговско-промишлена палата председателят на БТПП Божидар Божинов официално връчи първите сертификати за компютърна грамотност, признати в цяла Европа X p e r t.

Сертификатите бяха връчени на представители на Дирекциите "Бюра по труда" - Средец, Възраждане, Люлин, Искър, Оборище, Триадица, Красно село и Младост в София, които преминаха успешно курс на компютърно обучение по европейската програма, проведен от Националния център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО).

Участниците в курса успешно положиха задължителния изпит пред сертифицирани по европейските стандарти преподаватели. Посредством курса беше постигната една от основните цели предвид глобализацията на пазара на труда, а именно - предоставяне на обучение и документи, признати в цяла Европа.

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата (НЦПО) за първи път организира пилотно компютърно обучение по системата Xpert.

Xpert е международно призната система за обучение и сертифициране на умения в областта на компютърната грамотност. Системата възниква в Долна Саксония като се развива успоредно и в Бавария и Северен Рейн-Вестфалия и е една от трите международни системи за сертифициране и обучение по компютърна грамотност. Другите две са съответно американска и английска.

Целта на обучението е мултиплициране на проекта и ефективно приложение на придобития опит, съласно изискванията за конкурентоспособност на пазара на труда. Предвид присъединяването на България към Европейския съюз и реализацията на целите от Лисабонската стратегия, е необходимо да бъдат приети и утвърдени редица регулации, свързани не само със свободното движение на капитали и стоки, но и с движението на хора с унифицирани квалификационни умения и познания.

Общи сведения за системата "Xpert"

1. Основни принципи:

 1. Обучението се състои от осем модула, обединени в две групи.

  Група 1:

  Група 2:
 2. Сертификати според преминатите модули: Сертификатите се издават на български език + един западен език (немски или английски по избор). Организация на обучението:
  • базирано е върху Windows, но в случай на пазарно търсене има готовност за въвеждане на обучение по Linux. Предвижда се и обучение по обработка на изображения на основата на Adobe Photoshop.
  • изисквания към материалната база:
   • помещение според предвиждания брой курсисти;
   • за всеки курсист да има самостоятелен компютър с необходимия софтуер;
   • принтер;
   • прожекционен апарат (биймър).
  • за всеки модул е разработен каталог с учебни цели, включващ програмата.
 3. Организация на изпитите:

У ч е б н а п р о г р а м а п о к о м п ю т ъ р н о о б у ч е н и е

Осем курса в две основни групи:

Основни умения за работата с Windows:

Професионални умения за работа с офис-приложения:

Обучението се извършва по система, утвърдена от централата на "Xpert" в Германия.

Сертифициране

Издаването на сертификат "Xpert" става след успешно положени изпити по трите курса върху основни умения за работа с Windows За получаване на сертификат "Xpert" се изисква полагане на изпити върху трите модула от първа група

Сертификат "Xpert Master"се издава след успешно положени изпити по два от петте курса върху професионални умения за работа с офис-приложения. За получаване на сертификат "Xpert Master" е необходимо полагане на изпити върху най-малко два модула от втора група.

Забележка: изпити се полагат поотделно за всеки от курсовете.