Сп. "Мениджър"
юни 2004 г.

10 години Асоциация на балканските палати

10-годинишният юбилей от основаването на Асоциацията на балканските търговски палати (АВС) беше отбелязан на 20 май в София. Домакин на събитието беше Българската търговско-промишлена палата като председателстваща организация на АВС през 2004 г.

По време на официалната част беше подписано споразумение за сътрудничество между АВС и Европалати, с което се сложи началото на установяване на здрави институционални връзки между двете организации. В документа е предвидено участие в съвместни програми и проекти в Европейския съюз, където интеграцията на Западните Балкани е важен приоритет.

Във връзка с новия етап на сътрудничество между АВС и Европалати заместник-председателят на Европалати и председател на Съюза на гръцките търговско-промишлени палати Георги Касиматис подчерта, че търговските палати от Балканите трябва да си сътрудничат в името на икономическото бъдеще на малките и средните предприятия в региона и в цяла Европа. Европейският съюз се нуждае от инвестиции не само в големите фирми, а и в сектора на МСП, който обхваща 90% от капацитета на европейския пазар. След новото разширение на Европалати от изключително значение е асоциацията да работи много внимателно за малките и средните фирми и да им съдейства в областта на инвестициите. Европалати, която обхваща 200 търговски палати от Европа, има стратегическата роля за ефективността и просперитета на икономиката в рамките на Съюза.

В края на срещата членовете на АВС приеха официално обръщение до правителствата на балканските страни. Основни акценти в обръщението са подобряване на регионалната транспортна инфраструктура и по-специално на магистралната мрежа, свързваща столиците на балканските страни, улесняване на граничното преминаване чрез създаването на необходимите предпоставки за прилагането на принципа на "едно гише" и приемане на Търговските палати като стратегически партньор при създаването на по-добра икономическа среда и в изпълнение на директивите на ЕС за ускоровяне процеса на фирмена регистраци им се възложи управлението на Търговските регистри в съответните страни.

=================================

Асоциацията на балканските търговски палати е създадена по инициатива на БТПП през септември 1994 г. През десетгодишния период на съществуване Асоциацията установява контакти с Пакта за стабилност, Европалати, Асоциацията на германските търговско-промишлени палати и др.

При учредяването й членове са 8 палати, а в момента те са 10 от Албания, България, Гърция, Кипър, Македония, Сърбия, Турция и Румъния.

На 18 май т.г. стартира първото браншово балканско обединение с учредяването на балканска асоциация на козметиците е един от първите резултати от регионалното сътрудничество на балканите. Очаква се учредяване на балканска браншова асоциация по електротехника и подобни обединения в редица други браншове.

================================

Страните от АВС обхващат обща територия 1,477,740 кв.км - 14.3% от общата територия на континента Европа и формират население от 129,647,002 души /2003г./ - 25.3% от населението на Европа.

Единството в бита, традициите, навиците и темперамента подпомагат лесно постиганите контакти и разбирателство между народите на тези страни, въпреки религиозните и езикови различия.

Средният растеж на БВП в разглежданите страни е 4.18%, а общият БВП - $ 941,01 млрд; над 50% от БВП се генерира от сектор услуги.

Страните-членки на АВС изнасят и внасят подобни продукти - за това практичен е изводът за наличие на благоприятни условия за съвместно производство, добив, преработка и тн. Търговските палати на Балканите имат сходни икономики и изнасят главно текстил, облекла, хранителни продукти, метали, машини и съоръжения, химически продукти.

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ОТ АВС

====================================

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

Балканските страни са едни от най-важните търговски и икономически партньори за България. Външната търговия на страната с балканските страни придобива приоритетно значение в годините на прехода и преориентацията на икономическите връзки на България към страните от ЕС и Централна Европа, както и включването ни в новосъздадени зони за свободна търговия като ЦЕФТА.

Като цяло договорно-правната база на България е изградена и включва подписани Споразумения за защита на инвестициите, за избягване на двойното данъчно облагане, търговски спогодби и др. Не е изградена договорно-правната база с Босна и Херцеговина.

Има подписани Споразумение за свободна търговия (ССТ) с Турция, Македония и Румъния в рамките на ЦЕВТА. Подписано е и ССТ с Албания и са парафирани споразумения със Сърбия и Черна гора и Босна и Херцеговина.

През последните десет години значително нараства делът на износа ни за страните от Балканския полуостров, като през 1997 - 2002г. той заема стабилно около 20 - 25% от общия обем на българския износ, а през 2003г. и повече (29.8%).

Основни външно-икономически партньори на България в региона са Турция, Гърция, Сърбия и Черна гора, Македония, а след приемането ни в ЦЕВТА и Румъния. Значителен дял от положителното външнотърговско салдо на България през 1996г - 2003г. се формира от търговията ни със страните от АВС.

За 2003 г. износът на България за Балканските страни от АВС се увеличи с 35,4% спрямо 2002г. Увеличи се и относителният дял за този регион от 28,6 за 2002г. на 29,8% за 2003г.

Вносът в България от страните от АВС се е увеличил с 67,6%. Увеличи се и относителния дял от 14,4% за 2002г. на 16,6% за 2003г.

Това увеличение както при вноса, така и при износа се дължи на покачването на общия стокообмен особено към страните, с които са подписани ССТ. За в бъдеще тенденцията ще се усилва особено след влизане в сила на новите ССТ.