Сп. "Мениджър"
юни 2004 г.

Изложбената индустрия в България и БТПП

Българската търговско-промишлена палата е организацията, обединяваща интересите на бизнеса в България с най-дълга история. Създадена през 1895 година, вече трети век Палатата играе важна роля за укрепване и защита интересите на българските фирми и подпомагане на техните международни контакти. Едно от доказателствата за международните контакти и признание на Палатата е откритото представителство в САЩ в началото на миналия век от тогавашната Софийска търговско-индустриална камара, чрез което българските производители и търговци са получавали информация за търсенето на определени стоки, местните търговски обичаи, движението на цените. Той ги насочва и за участие в тържищни центрове и панаири.

През 1893 година български фирми участват на изложението в Чикаго като представят своите изделия - земеделски продукти, винопроизводство, тютюнопроизводство, розово масло, дрехи и прежди, български занаяти, туристически забележителности. Много от тях получават дипломи, медали и други награди за участието си.

Пловдивската търговско-индустриална камара днес палата активно участва и подпомага в пловдивското земеделско-промишлено изложение в град Пловдив. Българските фабриканти и търговци от Региона обикалят Европа, показвайки с гордост своето производство, създават контакти и обогатяват своите идеи.

През следващите десетилетия регионалните търговски камари организират успешни промишлени изложби, което довежда и до международното им признание - през 1936 г. за пълноправни членове на Съюза на международните панаири (UFI) са приети Варненската и Пловдивската изложби.

Следват години на доказване и затвърждаване на позиции - изложбената дейност се регламентира със закони и наредби, изграждат се палати, административни сгради, работилници.

Приносът на БТПП за развитието на изложбеното дело в България е безспорен. До 1990 г. икономическата политика на страната и външнотърговският й обмен се реализират с активното съдействие на палатата и посредством лостовете, с които международните търговски панаири разполагат - безмитен внос на машини и съоръжения за структуроопределящите отрасли, привличане на стратегически партньори, чрез предоставяне на преференциални условия за участие, договаряне на износ на български стоки, организиране на национални павилиони на панаири в чужбина и световни изложения.

Преструктурирането и създаването от отделни търговски дружества на изложения се отрази на характера на проявите. Вместо мострени панаири за създаване на контакти и сключване на договори, много от изложенията постепенно се превърнаха по-скоро в своеобразни базари.

Усложнената международна обстановка на Балканите през последните години също повлия на изложбената дейност - наблюдава се известно намаляване на броя на участващите фирми и на посетителите. Тази тенденция се проявява в световен мащаб, особено след атентатите на 11 септември 2001 г. в САЩ.

За България действа още един фактор - влошеното финансово състояние на фирмите и липсата на регламент и правила, относно организацията - дублиране на прояви, липса на съгласувани графици, девалвирането на наградите и други.

Днес БТПП е организатор на изложенията "Мебел" и "Интертекстил", които се провеждат два пъти годишно, "Произведено в България", "Секюрити" и Коледния базар в Националния дворец на културата. Палатата организира и самостоятелно, колективно или официално участие на фирми в Международните панаири - Пловдив - Международен панаир на потребителски стоки и технологии, Международен технически пнаир и REUSE - изложба-базар за рециклирана техника.

Тази година излезе единадесетото издание на "Календар на панаирите и изложбите в България", издавано от Палатата. И този път традиционно е предоставена необходимата първична информация за хронологията на провежданите панаири и изложби в различните браншове на икономиката през 2004 г. Каталогът обхваща 27 града и общо 176 панаири и изложби, специализирани в над 33 раздела. Той се разпространява в България и в чужбина и достига до търговски палати, панаирни организации и изложители, малки и средни предприятия, браншови организации, посолства и търговски представителства, министерства и ведомства.

Цели на Съвета на организаторите на панаири и изложби. Начини за постигане.

Идеята за създаване на Съвета възникна сред членовете на БТПП, занимаващи се с тази дейност. Изработен бе статут, който бе обсъден на Учредителното заседание от 13 май 2002 г. в град Пловдив по време на Пролетния панаир. В чл.10 са регламентирани неговите цели и задачи - Съветът обединява, насърчава и подпомага своите членове за развитие на качествени, съответстващи на европейските и световни изисквания панаирни и изложбени услуги; придобиване и усъвършенстване на квалификацията на техните мениджърски и изпълнителски услуги; реализиране на маркетинговата, рекламната и други дейности; представлява интересите им пред държавните и държавно-обществените органи, български и международни обществени организации; защитава срещу нелоялна конкуренция, монополно положение и др. подобни; участва в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество при нормативно установените условия.

Като организация с традиции в изложбеното дело и опит в реализирането на външно-търговските приоритети на държавата, БТПП съдейства за въвеждането и прилагането на европейските стандарти и към тази специфична дейност в България. Приемането от страна на членовете на съвета на Устав и Кодекс по етика на БТПП са първа стъпка към създаването на правила в панаирната индустрия. До приемането на нормативна уредба от страна на държавната администрация предстои дълъг път, но ние сме решени да го извървим, така както създателите на камарата са го направили преди два века.

Как подпомагате дейността на членовете си

Съветът участва със свои представители в държавно-обществени и/или обществени органи и организации, съвети, работни групи, комисии, занимаващи се с проблемите на изложбената и панаирна индустрия. БТПП отпечатва и разпространява в страната и чужбина периодични и непериодични издания, коментари, каталози и брошури. Организират се кръгли маси, семинари, събеседвания, срещи и други делови прояви по проблемите на тази дейност. Подпомагаме нашите членове като им предоставяме нужните консултации и информация за развитието на бизнеса, оказваме им съдействие за популяризиране на предлаганите от тях услуги. Една от належащите задачи на Съвета е да се постигне съгласие между организаторите, членове на Съвета, и останалите фирми в бранша за съгласуване на програми, тематики, време и място на провеждане на прояви в България, разнообразие и цени на предлаганите услуги.

Контакти на БТПП със сродни организации в България и чужбина

С развитието на съвременните средства за комуникация, достъпът за получаване на информация за организираните в света прояви се улесни. Благодарение на своите международни контакти и членство в световно утвърдени организации като Асоциацията на световните търговски центрове, Международната търговска камара Париж, Европалати Брюксел, Международна организация на работодателите, Асоциация на балканските търговски палати, Международен съвет за сътрудничество на ТПП, Асоциация на търговско-промишлените палати от Черноморската зона, Съвет на деловите среди на ЧИС, БТПП получава информация за значими за българската икономика събития, мисии, междуправителствени срещи и постигнати споразумения, насочени към развитието на бизнеса в страната. Организирането на делегации, участия и двустранни срещи по време на провеждани панаири и изложби в страната и чужбина е сред основните ни приоритети, свързани с подпомагането на фирмите. Ние се стремим да предоставим възможности на нашите членове да се възползват от предимствата, които панаирите и изложбите предлагат като уникален инструмент на маркетинга - проучване на пазарите, установяване на директни контакти, получаване на информация за конкурентните фирми и канали за дистрибуция, ефективна промоция на продукти и услуги, като сключваме двустранни договори с организатори за привличане на изложители и посетители, разпространяваме рекламни и информационни материали, съдействаме за договаряне на съвместни дейности.

Както и в останалите браншове, така и в изложбената индустрия, все още не сме постигнали единомислие и съгласуване на правилата, по които да се развива дейността.