Бизнес вести
09.04.2004

По-ниски данъци през 2005 г. искат работодатели
Фирмите сами да определят амортизационната си политика, настояват от БТПП

Данъчното облагане не е справедливо, то трябва да стиму-лира бизнеса, а не да действа рестриктивно. Да има преференции там, където се правят дарения, от-пускат се средства за образование и квалификация, както и при спонсорство. Да се разшири об-лагаемата база и да се намалят да-нъчните ставки. Около тези идеи се обединиха участниците в кръг-ла маса "Данъци 2005", организи-рана от БТПП. Конкретни про-мени в три закона предложиха от палатата. Исканията са за изме-нения в Закона за данък върху до-бавената стойност (ЗДДС), в За-кона за корпоративното подоход-но облагаме (ЗКПО) и в Закона за облагане на доходите на физи-ческите лица (ЗОДФЛ).

Едно от предложенията на бизнеса за промяна в ЗДДС бе за диференцирана ставка за мляко-то и хляба, а задължителният праг за регистрация да е до 5 хил. лв. Работодателите поискаха „светкавично" възстановяване на данъчния кредит и за български-те доставчици на инвестиционни стоки да не се начислява ДДС вследствие на кражба или гра-беж, да се отмени данъчното за-дължение за ДДС върху неустой-ките и авансите, както и нама-ляване на срока за възстановява-не на данъчния кредит от 45 на 15 дни. Представителите на па-латата коментираха, че при не-изправен доставчик по веригата, отговорност за невнесен ДДС трябва да се търси от него, а не от изправните фирми.

ЗКПО облага не приходите, а разходите, бе мнението на по-вечето представители на бизне-са у нас. Искането им е опреде-лени видове реинвестиции да бъ-дат признати за разход, като бъ-де регламентирана възможност-та фирмите сами да определят амортизационната си политика. Бизнесът настоява още призна-ване за данъчни цели на разхо-дите на работодатели за добро-волно пенсионно осигуряване на неговите служители срещу нас-рещни техни задължения и дого-вори. Изцяло по реда на ЗКПО да бъдат облагани едноличните търговци и тези, които освен друга дейност извършват и такава, която подлежи на патентен да-нък. От палатата ще настояват още да бъде признат като разход на фирмите и закупуването на компютри и софтуер, а ставката за корпоративния данък през следващата година да бъде 10%. Въпреки че на срещата при-състваха председателят на бюд-жетната комисия в парламента Нина Радева и зам.-министърът на финансите Стамен Тасев, до конкретни споразумения не се стигна.

Единственото, с което властта се ангажира, е да бъде на-малена ставката за корпоратив-ния данък от 19.5% на 15%, как-то и понижаване на преките, за сметка на косвените данъци. Според Нина Радева нашите да-нъчни закони са в хармония с ев-ропейското законодателство и това е голямо постижение, кое-то трябва да се запази.