Бизнес вести
26.03.2004

Схватка между бизнеса и чиновниците за екотаксите
Министерството на околната среда и водите цитира закони, вместо
да създава механизми

Вносните операции и страна-та бяха блокирани след въвежда-ното на изискването екотаксите да се събират от митниците. Това стана повод спешно да се свика кръг-ла маса, на която браншови орга-низации поискаха да се отложи по-не с година събирането на екотаксите от опаковките. Не оспорваме необходимостта да се заплащат продуктопите такси, а възможнос-тта това да стане без предварителна подготовка, каза председателят на БТПП Георги Чернев.

Единият проблем е, че въвеждането на таксите води до увели-чаване на облагаемата основа и оттук и на размера на ДДС. Разходи-те се вдигат и заради таксите за банкови преводи, които често пъ-ти са по-големи от самите продук-тови такси, които трябва да се пла-тят.Така според изчисления на биз-неса някои от стоките ще поскъп-не с 10%.

На 14 март, когато влезе таксата, тя спря 95% от вносните опер-ции в страната, каза зам.-директорът на Агенция „Митници" Георги Григоров. Той уточни, че това не са такси по вноса и събирането им не би трябвало да се вменява на митниците. Според Григоров, ако МОСВ намери механизъм да съби-ра таксите, ще се реши проблемът с начисляването на ДДС и затруд-ненията със стокооборота.

Проблемът е в начина, по който таксите трябва да се събират и определят, каза и Миряна Калче-ва от Българския съюз за митни-ческо и външнотърговско обслужване (БСМВО). Според нея и мо-мента пълномощници, представи-тели, агенции н вносители имат затруднения да преценят коя опа-ковка в кой код попада. Тя предложи таксите за опаковките да се по оползотворяване като наскоро регистрираното дружество "ЕкоПак", в което членуват 18-те най-големи производители или вносители на опаковани стоки. Първият вариант до момента не е намерил привърженици главно заради липсата на яснота и финансовите разходи, които изисква подобно начинание. По втория вариант също има сериозни въпросителни както по отношение на начина, по който се изчислява вноската за участие в организацията, така и по въпроса как точно самата организация ще реши проблема с оползотворяването на отпадъците. Така на практика за хиляди фирми от хранителната и леката промишленост остана възможността да плащат таксите, които по първоначални изчисления не трябваше да оскъпят стоките значително.

„Таксите не са високи, но създават на бизнеса допълнителни ад-министративни разходи, посочи Тодор Шишков от фирма „Ропо-тамо" в Бургас. В шивашкия бранш освен плата се внасят още поне 30 артикула, като всеки тип опаков-ка трябва да бъде описан. Така за около 10 лв. разходи по опаковки-те се изисква човешки труд, който струва много повече. Според него, ако таксите се плащат на базата на някакви статистически изчисления веднъж или два пъти годишно, до-ри и завишени, това ще облекчи ра-ботата на хиляди предприятия в страната, които сега трябва да назначават хора, за да си решат проб-лемите на митниците.

„Начисляването на таксите при вноса на стоките беше опреде-лено още с влизането па закона през септември и вносителите трябваше отдавна да еа започнати с това изискване", опонира Щерю Ножаров от МОСВ. При писането експертите били съгласували закона с бизнеса и ако той не с избрал подходящите представители, това не бил проблем на министерство-то, свиха рамене от МОСВ. Ин-формацията била публикувана в сайта иа министерството н всеки можел да я прочете. „Откъде да знам, че за 2 кг найлончета няма да мога да си свърша работата", възкликна гневен представител от залата. „Не можем по цял ден да ро-вим в Интернет да търсим на кой какво ще му хрумне", разпали се и председателят на Асоциацията млекопреработвателите Димит Зоров. Според него било достатьчно чиновниците да изпратят пис-ма до големите работодателски организации и проблемът нямало да се стовари изневиделица върху фирмите.

Бизнесът обвини министерството и заради това, че няма никаква готовност да стартира раз-делното събиране на отпадъците и ще взема пари, които на практика няма да отиват за оползотворява-не. Според прокуриста на „ЕкоПак" Николай Дойчинов за-конът не предвижда възможност след заплащането на таксата Пред-приятието по управление на дей-ностите по опазване на околната среда (ПУДООС) да постигне целите по оползотворяването. Тряб- ва да стане ясно къде отиват тези пари, какъв е статутът на ПУДООС, какви фактури ще издава, каза Иван Стойнов от БСМВО.

Това е косвен данък, който ще насочи фирмите към сивата икономика, подчерта Димитър Зоров. Възможност за измъкване предоставя чл. 8 от наредбата, според който производителите и вносителите на опаковани стоки, които имат статут на микропред-приятие (до 10 души персонал), заплащат еднократна годишна такса за текущата година. За тази година тя е 30 лв. При тези фирми няма изискване за оборот при декларирането. Според Миряна Калчева от БСМВО много фирми ще прибегнат към тази процедура на деклариране, с която ще могат да внасят големи количества стоки, но ще заплащат за тях само годишна такса за микропредприятие.

ВАРИАНТИТЕ : Продуктовите такси бяха въведени с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки към Закона за управление на отпадъците. Тя влезе в сила от началото на тази година и обърка пред-ставителите на бизнеса, които получиха възмож-' ност да избират между три варианта да опол-зотворят опаковките от стоките, които пус-кат на пазара. Според наредбата производители-те на стоки, които пускат на пазара опаковани стоки, през тази година трябва да оползотворят поне 20% от отпадъците или да заплатят на дър-жавата продуктови такси, ако решат да прех-върлят ангажимента върху нея. Онези фирми, ко-ито не искат да плащат таксите, могат да ор-ганизират събирането и рециклирането на отпадъците си сами или да се включат в организация.