В-к “Икономически живот”
15.03.2004

Алтернативна данъчна политика предлага БТПП

Българската търговско-промишлена палата оповести вижданията си за ре-формата в данъчното законодателство само ден, след като правителството оп-редели параметрите на икономическа-та си политика.

Известно е, че преди малко повече от месец палатата организира кръгла маса, в която взеха участие бизнесмени и представители на управляващите.

Палатата настоява за промени в За-кона за данък добавена стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане / ЗКПО/. Предп-риемачите смятат, че срокът за възста-новяване на данъчния кредит по ДДС трябва да се намали на 15 дни, а не как-то сега 45 дни. Според тях това е крач-ка към хармонизиране на данъчното ни законодателство с европейското. Така ще се намали и периодът на кредитиране на бюджета от редовните данъ-коплатци.

Въвеждането на задължителен праг за регистрация по ЗДДС от 5 хил. лева и възможност за доброволна регистра-ция, без да се изисква минимален обо-рот, е другото предложение на палата-та. Това ще позволи да се постигне равнопоставеност между стопанските субекти.

Отдавна производителите на храни-телни стоки поставят въпроса за дифе-ренциран ДДС. Специфичността на ня-кои браншове в хранително-вкусовата промишленост налага закупуване на продукция без ДДС, което поставя фир-мите в неравностойно положение. За-това палатата предлага да се въведат диференцирани ставки по ДДС за хра-ни. Приемането на диференцирана ставка по ДДС за лекарства се обвърз-ва със социалния ефект. Задължителна-та регистрация по ЗДДС пък ще спо-могне за преодоляване на неконкурен-тоспособността на регистрираните сто-пански субекти с нерегистрираните.

БТПП настоява ставката за данък печалба да бъде 10 на сто. Тя предлага също облагането на едноличните тър-говци да премине изцяло по ЗКПО. Се-га това се урежда и в Закона за облага-не доходите на физическите лица. Об-лагането по двата закона създава раз-лична данъчна практика и усложнения, е мнението на работодателите.

БТПП подкрепя лансираната от ня-кои икономисти идея за въвеждане на т. нар. плосък подоходен данък. Те предлагат обаче ставката да е 15 на сто, а не 10 на сто, както предлага групата икономисти.

Палатата предлага и създаването на онлайн връзка между данъчната адми-нистрация и търговците с горива на дребно.