Кеш
20.02.2004

Бизнесът: Кредитната експанзия не е заплаха

Повишеният ръст на банковото кредитиране в страната е положително явление от гледна точка на българския бизнес. С това станови-ще председателят на Българската тьрговско-промишлена палата (БТПП) Божидар Божинов откри ор-ганизираната тази седмица от БТПП Кръгла маса на тема "Кредитната експанзия в България - за и против".

В проведената дискусия участваха представители на БНБ и членове на Управителния съвет на Асоциацията на търговските банки, които еди-нодушно се обединиха около пози-цията, че предпоставки за нова банково-финансова криза няма.

Понастоящем не може да се говори за кредитна експанзия в страната, уточни Петър Андронов, директор в "Банков надзор" на БНБ. Спо-ред него такава е налице, когато го-дишният ръст на съотношението кредити - брутен вътрешен продукт расте с повече от 5%. Засега у нас той нараства плавно с 2 - 3% годиш-но.

Като аргументи "за" кредитния ръст Андронов посочи и доброто качество на кредитния портфейл, чието на излишен капитал, ните печалби на търговските банки, по-добрите условия за бизнеса и потребителите, както и обстоятеството, че кредитната динамика е оби-чаен за всички страни от Централна и Източна Европа процес.

Не са налице индикатори за криза в банковия сектор поради високата капиталова адекватност на българските банки (23%), качеството на кре-дитния портфейл (92%. редовни кредити), засиленото присъствие на частни и чуждестранни финансови институции на пазара, адекватната правна среда и преструкторираните чрез внедряване на необходимото ноу-хау в търговски банки.

Очакванията на централната банка за следващата година са умерен кредитен ръст и разгръщане на потребителското финансиране. Това мнение споделиха и представители на ОББ и Хебросбанк. Предстои скъсяване на срока за определяне на кредитите като несъбираеми от 120 на 90 дни, като това няма да доведе до влошаване на профила на кредитния портфейл.

Предвижда се изпълнението на новото капиталово споразумение на Базелския комитет по банков надзор да доведе до леко свиване на капиталовата адекватност на банките. Споразумението ще се прилага ефективно от 2007 г. и ще породи ангажименти както за банките, така и за фирмите кредитополучатели.