Дневник
06.02.2004

Български производители могат да станат поддоставчици на „Рено"

Регионален проект за под-помагане на български про-изводители да станат под-доставчици на френския ав-томобилен концерн „Рено" стартира вчера. Той е дело на БТПП и Камарата на електротехниката в България и ще се реализира с подкрепа-та на Германското техничес-ко дружество (GТZ). Финан-сирането ще става с креди-ти от Световната банка, но подробности около размера и схемите на кредитиране не са известни на този етап. За мо-мента 20 компании са заявили желание да участват в проек-та, съобщи Румен Атанасов, председател на Камарата на електротехниката, която е и координатор по проекта. Цел-та е да се подпомогнат бъл-гарските производители на компоненти, части и детайли да станат поддоставчици на завода на „Дачия" в Румъния, който миналата година беше закупен от групата „Рено", допълни Атанасов.

До средата на тази година се очаква в завода да започне производството на нов модел автомобил за източноевро-пейския пазар, който ще стру-ва 5 хил. евро. Ще възникне необходимост от поддостав-чици с голям капацитет и нис-ка себестойност на продук-цията, каквито са предприя-тията от Балканския регион, поясни Атанасов. В края на март сме организирали Вто-ра национална среща за насърчаване на индустрията на автомобилните поддоставчи-ци с представители на кон-церна „Дачия-Рено", на ко-ято да обсъдим конкретните възможности български ком-пании да работят за завода в Румъния, каза Атанасов. Той заяви, че компаниите „Монбат" - Монтана, и „Елхим" - Искра, които изнасят стар-терни акумулатори, са потен-циални кандидатки за достав-чици на „Рено".

През миналата година ру-мънският завод е закупил ма-териали, компоненти и възли за 311 млн. евро. Данните за компанията сочат, че близо 40% от доставчиците на су-ровини и материали и 25% от доставчиците на компоненти и услуги са извън Румъния.