Сега
06.02.2004

Ще правим части за автомобили "Дачия"

ВЕРА ГИКОВА

Български фирми мо-гат да кандидатстват за поддоставчици на авто-части за автомобилния концерн „Дачия Рено". Това стана ясно вчера по време на среща между Германското дружество за техническо сътрудни-чество, Камарата на електротехниката и БТ-ПП.

„Компаниите трябва да използват шанса, че за-водът на „Дачия" се намира в Румъния", каза зам.-шефът на БТПП Георги Чернев. Над 20 фирми са пожелали да кандидатстват за изпъл-нение на поръчки на ру-мънския производител, собственост на „Рено". Очаква се произведените дачии през 2010 г. да дос-тигнат 500 000 броя. „Ако наша фирма стане доставчика на „Рено", това е голям шанс", каза шефът на електротехни-ческата камара Румен Атанасов.