Митническа хроника
юни 2004

Обръщение на председателя на БТПП Божидар Божинов
по случай 125-годишнината на българските митници

125-годишната история на българските митници е достоен юбилей на една из-ключително важна институ-ция, със значима роля за за-пазването и развитието на българската икономика. Както и цялата ни държа-ва, така и българските мит-ници са преминали през всич-ки превратности на съдба-та. Заедно с тях и в много случаи в тяхна подкрепа е действала и Българската търговско-промишлена пала-та като изразител на инте-ресите на бизнеса. Сега задачите на митни-ците в условията на глобализацията на икономиката са още по-сложни и отговорни. Основната цел е сигурност-та на българската икономика и създаване на условия за ло-ялна конкуренция на пазара. В тази важна мисия митници-те са имали и в бъдеще ще имат безрезервната подкре-па на БТПП. Ние сме ваш на-дежден партньор в реализи-ране на важните промени в системата на митническото обслужване, които ще спомогнат за изграждането на съв-ременна икономика в Бълга-рия, отговаряща на изисква-нията за присъединяване към Европейския съюз. Ще продължим да работим с българските митници за реализиране на съвместни проекти и инициативи, които да осигурят в крайна сметка коректно и бързо об-служване на границите ни, да повишат сигурността на българската икономика в ус-ловията на лоялна конкурен-ция и защита на изрядните фирми, участващи в междуна-родния стокообмен. Нееднократно БТПП е от-личавала със свои награди както институцията, така и заслужили нейни служители за приноса им.