Кеш
19.12.2003

Държавни компании монополисти оглавиха "Топ 100"

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) връчи през седмицата наг-ради на фирми, посланици и държавници. Наградите са разпределени в шест кате-гории и се присъждат за десета поредна година. Те са показател за предприема-ческа активност и стимул за българския бизнес.

Класацията се изготвя от БТПП и се нарича "Топ 100". Тя е на първите 100 фирми и първите 50 холдинга с най-добри икономически ре-зултати. Осъществява се на базата на критериите максимална величина на при-ходите от продажби, максимална печалба на 100 лева приходи от продажби и максимална печалба на 100 лева активи. Избрани са тези показатели, защото те се използват в световни класации като "Форбс" и "Форчън". В БТПП членуват над 43 хиляди фирми, като класацията е из-готвена на базата на обработени обек-тивни данни от 4000 годишни баланси. "Топ 100" достига до 200 търговски палати в целия свят, 270 търговски центрове, дипломатически мисии и други, а също така се разпространява в Интернет. Чрез тази класация БТПП създава обективна рейтингова листа пред Европейския съюз и света.

Тази година наградата за максимална величина на приходите от продажби бе спечелена от "Национална електрическа компания" ЕАД. Тя бе връчена от минис-търа на енергетиката и енергийните ре-сурси Милко Ковачев. "Българска телеко-муникационна компания" ЕАД също полу-чи първа награда - за максимална велчи-на на приходите от продажби с печалба, покриваща краткосрочните задължения. Първата награда на "Булгартабак хол-динг" АД пък беше за максимална величи-на на печалбата за изминалата година.