в-к Дневник
4.10.2002

Бизнесът настоява за равни условия по ДДС

Всички стопански субекти независимо от оборота си да подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Това поиска Българската стопанска камара (БСК) в писмо до Народното събрание, парламентарните комисии, финансовото и икономическото министерство. Предложението им се подкрепя от Съюза на работодателите в България (СРБ). Сега прагът за задължителна регистрация е 75 хил. лв., като правителството предлага той да падне на 50 хил. лв. през следващата година. Доброволната регистрация сега е при годишен оборот от 50 хил. лв., а  кабинетът предлага той да падне на 25 хил. лв.   „С направените предложения от правителството за промяна на праговете за задължителна и доброволна регистрация ще се разшири обхватът на фирмите, които ще се регистрират по ДДС. На практика остава възможността фирмите, които се стремят да избегнат регистрацията по ДДС, да продължават да работят в сивата икономика, като регистрират нови фирми и прехвърлят обороти с цел да избегнат достигането на прага за регистрация", твърдят от БСК. Според председателя на камарата Божидар Данев със задължителната регистрация по Закона за ДДС всички фирми ще бъдат поставени при еднакви условия и ще се премахне възможността за нелоялна конкуренция между фирми със сходна дейност.

Засега обаче правителството не може да разшири обхвата на регистрираните фирми по ДДС заради липса на административен капацитет за поемане на допълнителна дейност от данъчната администрация. За да се преодолеят тези пречки, БСК предлага проверката по ДДС да се предостави на ли-цензирани експерт-счетоводители.

СРБ подкрепя предложението на стопанската камара, а Българската търговско-про-мишлена палата (БТТП) има малко по-различно становище.

Необходимо е всички стопански субекти да се поставят при равни условия, заяви председателят на съюза на работодателите Васил Василев. Според него задължителната регистрация по ДДС би ударила сивата икономика и нерегламентирания внос. Потвърждаваме ползата от една такава мярка, допълни той.

Този въпрос е бил многократно обсъждан и от БТПП, заяви зам.-председателят на организацията Георги Чернев. От там настояват да се свали прагът на доброволната регистрация по ДДС на около 30-35 хил. лв., а за задължителна регистрация -около 50 хил. лв. Тези ставки обаче трябва да се анализират от експертите от финансовото министерство. Трябва да се отчете факта, че данъчната система не е изградена, капацитетът й е малък и ако се въведе задължителна регистрация, ефектът ще е отрицателен като цяло, смята Чернев.

Трите работодателски организации се обединиха около мнението, че отлагането на осигурителните облекчения за работодателите ще се отрази негативно на бизнеса. В писмо до вицепремиера Николай Василев БСК гвърди, че предлаганите от правителството промени в осигурителното законодателство ще ощетят със 194 млн. 1В. работодателите през 2003 ". От икономическото минис-терство заявиха, че предстои Василев да се запознае със становището на БСК и да изпрати отговор по него. Стопанската камара е против намерението на правителството да задържи за още две години съотношението, в което сега се разпределят осигурителните вноски между работодателя и работника.

Вноската за задължително осигуряване сега е 36.7%, а за здравно осигуряване - 6%. От общата осигурителна тежест, която е 42.7%, работодателите поемат 75 на сто, а 25 на сто - работниците.

БСК прилага свои изчисления, според които и след въвеждането на съотношението 70 към 30 вместо сегашното 75 към 25 реалното увеличение на средната работна заплата в сравнение с началото на осигурителната реформа ще възлезе на 37,16 лв., или нарастване с 22.7%. Според камарата само от това решение на правителството работодателите ще бъдат ощетени с около 114 млн. лева.

Други 39 млн. лв. бизнесът трябва да плати за това, че с още една година се отлага премахването на тяхното задължение да внасят осигурителни вноски върху обезщетения.

Божидар Данев припомня в писмото, че още преди година с промяна в Кодекса за задължителното осигуряване парламентът е отменил това задължение на работодателите. Реалното му влизане в сила било отложено до началото на 2003 г., защото вече бил готов бюджетът на ДОО за 2002 г. Сега правителството предлага това да се отложи с още една година.

Таня Джонкова