Минимален пакет от услуги за преките членове на БТПП

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: 250 лв.

 1. Включване на информация за статута на прекия член в “ИНТЕРНЕТ” (българска и английска версия) с данни за наименование, регистрационен № в БТПП, правна форма, БУЛСТАТ, дан.№, адрес, комуникации, бизнес-дейност, представители по съдебна регистрация и по специални пълномощия, чуждестранно участие, капитал, брой заети лица, участие в браншови организации, съд по регистрация, решение №, фирмено дело, том, страница, публ. в ДВ и др. (при 150 посещения на базата дневно).

  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 8117 405
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 2. Предоставяне на консултации от експертите на Палатата съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността й, предоставяните услуги и др. (обща информация).
  за контакти:
  тел.: (02) 8117 475
  факс: (02)/ 987 32 09

 3. Консултации от GS1 България /стандартите ЕАН/
  за контакти:
  GS1 България
  тел.: (02) 988 31 39, 8117 603, 8117 433, 8117 604
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org, gs1bg02@gs1bg.org


 4. Ползване услугите на ЕИЦ (с изключение на офертната информация и получаване на изданията).
  за контакти:
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)
  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg

 5. Публикуване на счетоводния отчет на фирмата за изтеклата година на страницата на БТПП в ИНТЕРНЕТ (за срок до края на календарната година). Счетоводният отчет следва да се изпрати в Палатата по електронен път или на магнитен носител.:
  за контакти:
  Икономически анализи и политика
  тел.: (02) 8117 401
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: ikontr@bcci.bg
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 6. Предоставяне по електронен път на информация за мероприятия на Палатата.
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 7. Предоставяне на адрес на чуждестранен партньор в страната, в която БТПП има кореспондент.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 8. Изпращане на една оферта за България.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421, 8117 475
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg , bcoffers@bcci.bg

 9. Оферта на чужда фирми за България.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421, 8117 475
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg , bcoffers@bcci.bg

 10. Изпращане на запитвания за покупка на български стоки – по браншове.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421, 8117 475
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg , bcoffers@bcci.bg

 11. Годишен абонамент за бюлетин “Инфобизнес”.
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg

 12. Включване в търговския каталог на членовете на БТПП (книжно тяло, в ИНТЕРНЕТ, на CD-ROM), на български и английски езици, който се разпространява до над 2000 адресати, в т.ч. чуждестранни посолства, търговски палати, български дипломатически служби в чужбина, по време на търговски мисии, международни форуми, изложения и др.
  за контакти:
  Електронни и печатни издания
  тел.: (02/ 8117 520
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 13. Една устна консултация в бюро “Консултации и информация, преводи, легализация”.
  за контакти:
  Консултации
  тел.: (02/ 988 02 32, 8117 477, 8117 479
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg

 14. Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 15. Ползване на библиотеката на БТПП (читалня, библиотечен фонд и ИНТЕРНЕТ).
  за контакти:
  Библиотека
  тел.: (02) 8117 493
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: libr@bcci.bg

 16. Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за български производители и търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ.
  за контакти:
  Библиотека
  тел.: (02) 8117 493
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: libr@bcci.bg

 17. Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за чуждестранни производители и търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ.
  за контакти:
  Библиотека
  тел.: (02) 8117 493
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: libr@bcci.bg

 18. Изпращане по електронен път на изданията от GS1 България.
  за контакти:
  GS1 България
  тел.: (02) 988 31 39, 8117 603, 8117 433, 8117 604
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org, gs1bg02@gs1bg.org
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 19. Информация и консултации за европейски и национални програми и източници на финансиране.
  за контакти:
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)
  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg
  Международни организации
  тел.: (02) 8117 444, 8117 615
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: int or g@bcci.bg
  Проекти
  тел.: (02)/ 988 34 82, 8117 508, 8117 413, 8117 416
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: projects@bcci.bg , bcci_projects@bcci.bg

 20. Информация и консултация за търгове.
  за контакти
  Консултации
  тел.: (02) 988 02 32, 8117 477, 8117 479
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)

  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg

 21. Информация за инициативи и проекти на Европалати, МТК, МОТ, Световната банка, АВС и др. (устни, писмени, Е-mail).
  за контакти:
  Международни организации
  тел.: (02) 8117 444, 8117 615
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: int or g@bcci.bg

 22. .Предоставяне по електронен път на бюлетин “Инфобизнес”.
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 23. Еднократно въвеждане на оферти от ЕИЦ (запитване от български фирми в специализираните международни системи за бизнес коопериране).
  за контакти:
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)
  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg
 24. Ежемесечна информация за програми/проекти, финансирани от ЕС.
  за контакти:
  Проекти
  тел.: (02)/ 988 34 82, 8117 508, 8117 413, 8117 416
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: projects@bcci.bg , bcci_projects@bcci.bg
  Евро Инфо Център (ЕИЦ)
  тел.: (02) 988 50 67, 8117 505, 980 21 89, 8117 417, 981 10 99
  факс: (02)/ 988 50 67
  E-mail: eic@bcci.bg

 25. Консултации за включване в текущи проекти с организации от Австрия, Германия и Швейцария.
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 26. Предоставяне на проекти на закони и други нормативни актове за изготвяне и предлагане на становища по тях.
  за контакти:
  Юридическа дирекция
  тел.: (02) 987 22 96, 8117 586, 8117 431
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vzartova@bcci.bg, lawyers@bcci.bg

 27. Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (1 път годишно, за не повече от 3 фирми, чрез съдействие на чуждестранна ТПП).
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 28. Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация (до 5 бр. запитвания, за не повече от 30 бр. фирми годишно).
  за контакти:
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 29. Информация и консултации за събития, свързани с електронната търговия.
  за контакти:
  ИЦЕТ
  тел.: (02) 8117 556
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: ecic@bcci.bg

 30. Реклама на продукти или услуги в ИНТЕРНЕТ на първа страница на Палатата, за срок от една седмица на ротационен принцип (рекламите следва да се предоставят от фирмите във формат за публикуване в ИНТЕРНЕТ в размер 88х31 pix).
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 31. Реклама на продукти или услуги на специален щанд в залата на партера на Палатата за срок от една седмица.
  за контакти:
  Административно обслужване
  тел.: (02) 8117 517, 8117 518
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: aco@bcci.bg

 32. Пускане на E-mail: адрес и поддържането му на сървера на БТПП (годишно).
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 33. Една устна консултация за възможностите на Арбитражния съд като средство за извънсъдебно разрешаване на стопански спорове.
  за контакти:
  Арбитражен съд
  тел.: (02) 980 98 99, 8117 560, 8117 559, 8117 561
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: acourt@bcci.bg

 34. Предоставяне на пакет нормативни актове, свързани с дейността на Арбитражния съд, списъци, рекламни брошури и др.
  за контакти:
  Арбитражен съд
  тел.: (02) 980 98 99, 8117 560, 8117 559, 8117 561
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: acourt@bcci.bg

ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ ОТ ЦЕНИТЕ, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА НА БТПП

 1. Всички услуги на отдел “Консултации” - 20%
  за контакти:
  Консултации
  тел.: (02) 988 02 32, 8117 477, 8117 479
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg

 2. Участие в организирани изложби и панаири от БТПП - 10-15% (в зависимост от вида; ползването на презентационната техника е по Тарифата на БТПП, без отстъпка).
  за контакти:
  Панаири и изложби
  тел.: (02) 989 22 40, 989 72 40, 8117 427, 8117 428, 8117 519
  факс: (02) 987 32 09, 981 66 26
  E-mail: fairs@bcci.bg

 3. Участие в семинари, обучения, борси и др. до 20% (в зависимост от мероприятието (ползването на презентационната техника е по Тарифата на БТПП, без отстъпка).
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 4. Вписване на оферти в бази данни на австрийските и германските ТПП - 20%
  за контакти:
  Бизнесцентър
  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg

 5. Данъчни консултации - 20%.
  за контакти:
  тел.: (02) 8117 419
  факс: (02) 987 32 09

 6. Попълване на външнотърговски документи - 10%.
  за контакти:
  БУЛПРО
  тел.: +359 2/ 8117420
  факс: +359 2/ 9873209

 7. Подготовка и комплектоване на документи за заверка на покани-декларации за бизнеспътуване на чужденец в Р България (след изрично упълномощаване на БТПП), без вкл. на таксите за издаването им. - 20%
  за контакти:
  Консултации
  тел.: (02) 988 02 32, 8117 477, 8117 479
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg
  Търговски регистър
  тел.: (02) 8117 406
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

 8. Достъп от всеки потребител на ИНТЕРНЕТ до пълните данни за фирма, включена по нейно искане в Търговския каталог на членовете на БТПП. - 20%
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg

 9. Ползване на пълните данни на всички фирми, включени в Търговския каталог на членовете на БТПП в ИНТЕРНЕТ - 20%
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02)/ 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg


ЗАБЕЛЕЖКА:
услугите ще се ползват срещу представяне на съответна карта за пряко членство в БТПП.

 

Back   HOME