ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

на
(вписва се наименованието на чуждестранното лице)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.24 ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите желая да регистрирам търговско представителство на

със седалище

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство.
  2. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.
  3. Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.
  4. Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно.
  5. Оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България - по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на Палатата.
  6. Документ за внесена такса за регистрация на търговското представителство, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП.
  7. Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП.

Дата:  

Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т. т. 1 и 2 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

Документите по т. т. 4 и 5, след заверката от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление "Консулско" при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма "апостил", те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.


Въведете кода: