ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

на
(вписва се наименованието на чуждестранното лице)


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл.24 ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 1, т.4 от Правилника за вписване в Единния търговски регистър на БТПП, желая да регистрирам търговско представителство на чуждестранно лице с наименование

и седалище
        (вписва се седалището на чуждестранното лице - държава, град)

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
  1. Официален документ за актуалното състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, извършващ регистрацията съгласно националното му законодателство. Същият трябва да е издаден не по-рано от 6 /шест/ месеца преди представянето му в БТПП.
  2. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка /в случай, че това обстоятество не се съдържа в документа по т.1/.
  3. Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България, показващ, че е запознат със статута му, съгласно българското законодателство - „неюридическо лице“ без право на стопанска дейност.
  4. Оригинал на специално, нотариално заверено пълномощно издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и да управлява дейността на търговското представителство в Р България с описание на предоставените му права. Може да бъде представен и нотариално заверен препис на цитираното пълномощно.
  5. Оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България - по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от отдел “Търговски регистър” на Палатата.
  6. Документ за внесена такса за регистрация на търговското представителство, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП.
  7. Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП.

Дата:  


Въведете кода:Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т.т. 1 и 2 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице, следва да бъдат заверени за автентичност от:

След заверката за автентичност, изброените документи трябва да бъдат преведени на български език от оторизиран български преводач, а подписът на преводача следва да бъде заверен от български нотариус.
Документите по т.т. 4 и 5, след заверката им пред нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност и преведени на български езид по горецитирания ред.

Документите по т.т.4 и 5 могат да бъдат заверени на български език и пред български нотариус, в присъствие на преводач, ако е необходимо, в случаи, когато управляващият чуждестранното лице или упълномощеното/ните от него лице/а се намират в Р България.

Когато документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат преведени на български език от оторизиран български преводач, а подписът на преводача да бъде заверен от български нотариус.

Ако документите са издадени от държава, с която Р България има Договор за правна помощ и върху тях е поставен оригинален подпис и печат на съответната издаваща организация, същите се нуждаят единствено от превод на български език от оторизиран български преводач, а подписът на преводача да бъде заверен от български нотариус.

Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност тук: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html