РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА БТПП
- ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

I. ДАННИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ

Наименование
/на бълг. език/ * 
/на латиница/ *  

Регистрация на чуждестранното лице съгласно националния закон *

Правна форма на чуждестранното лице съгласно националния закон *:

Ръководител на чуждестранното лице *

Седалище на чуждестранното лице *:
Държава    пощ. код     град  
Адрес  
Код за автоматично набиране    телефон: 
факс    е-mail: 
(данните за ръководителя на чуждестранното лице, седалището и адреса се изписват на латиница)

II. ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В Р БЪЛГАРИЯ

Седалище *:
Пощенски код     гр./с./ 
Област    Община 
Адрес  
тел.: 
факс 
e-mail 

Друг адрес за кореспонденция /ако има такъв/:
Пощенски код     гр./с./ 
Област    Община 
Адрес  
тел.: 
факс 
e-mail 

Представител/и/ по право *: 

Име 
ЕГН/ЛНЧ , данни от личната карта /паспорт, удостоверение за
пребиваване/ серия  №  , изд. на  
от , валидност  ( дата или " безсрочен")

Име 
ЕГН/ЛНЧ , данни от личната карта /паспорт, удостоверение за
пребиваване/ серия  №  , изд. на  
от , валидност  ( дата или " безсрочен")
Забележка: за повече представители, се прилага списък. За чужденците без ЛНЧ се вписва рожденната дата и данните от националния им паспорт.

Представител/и/ по специални пълномощия: 

Име 
ЕГН/ЛНЧ , данни от личната карта /паспорт, удостоверение за
пребиваване/ серия  №  , изд. на  
от , валидност  ( дата или " безсрочен")

Име 
ЕГН/ЛНЧ , данни от личната карта /паспорт, удостоверение за
пребиваване/ серия  №  , изд. на  
от , валидност  ( дата или " безсрочен")

Име 
ЕГН/ЛНЧ , данни от личната карта /паспорт, удостоверение за
пребиваване/ серия  №  , изд. на  
от , валидност  ( дата или " безсрочен")
Забележка: за повече представители, се прилага списък. За чужденците без ЛНЧ се вписва рожденната дата и данните от националния им паспорт.

III. ДЕЙНОСТИ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ ЗА ДЕЛОВИ КОНТАКТИ 

Сфера на дейност *:   производство    търговия    услуги 
приоритетно извършвани дейности (максимум три) *:
1.  
2.  
3.  

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ 

ЕИК (БУЛСТАТ)      Данъчен №  

БАНКОВИ СМЕТКИ::

в лева:

Наименование на банката   
код    сметка №  

Наименование на банката   
код    сметка №  

във валута:

Наименование на банката   
код    сметка №  

Наименование на банката   
код    сметка №  
/данните се представят в БТПП след получаването им от съответните институции/

ДЕКЛАРАЦИЯ *: 

Долуподписаният 
ЕГН/ЛНЧ , данни от личната карта /паспорт, удостоверение за
пребиваване/ серия  №  , изд. на  
от , валидност  ( дата или " безсрочен")

ДЕКЛАРИРАМ:

  1. верността на попълнените данни;
  2. давам съгласието данните по т. 1 да бъдат вписани в Единния търговски регистър на БТПП и да бъдат включвани в предоставяните справки от регистъра;
  3. информиран съм, че база-данни Търговски представителства на чуждестранни лица е включена на сайта на Палатата - българска и английска версия.
  4. в съответствие с чл. 6 от Закона за електронната търговия изразявам съгласие да получавам от БТПП непоискани търговски и други съобщения на посочения/те e-mail адрес/и:

Дата:  

* - Задължителни полета за попълване


Въведете кода: