ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Г-н МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

 С Т А Н О В И Щ Е

НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП) – СОФИЯ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на чл.120 и чл.121 от Данъчния процесуален кодекс (ДВ, бр.42 от 2003г.)

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Желаем да привлечем Вашето внимание върху изменените и допълнени (ДВ, бр.42 от 2003г.) разпоредби на чл.120 и чл.121 от Данъчния процесуален кодекс, които считаме за проблематични поради следните причини:

На първо място възразяваме срещу и желаем да бъде изменена разпоредбата на чл.121, ал.4 в посока - отмяна на презумпцията за мълчалив отказ и замяната й с презюмирано мълчаливо приемане.

Мотиви: Принципът на мълчаливото съгласие (приемане) вече беше възприет в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и следва да разпростре действието си във всички закони, тъй като това е най-сигурният способ за активизиране дейността на администрацията.

На второ място и във връзка с изложеното по точка първа, съдържащата се в чл.120, ал.5 регламентация създава неяснота по отношение на:

  1. Срока, в който препис от решението на регионалния данъчен директор се изпраща на жалбоподателя;
  2. Предлагаме да се предвиди отделен срок за изпълнение на това правомощие, каквато е законодателната практика във всички процесуални закони.

    Мотиви: Тълкуването на смисъла на разпоредбата на чл.120, ал.5 води до извода, че срокът за постановяване на решението на регионалния данъчен директор и срокът за изпращане на препис от това решение на жалбоподателя съвпадат (срокът е 45-дневен от получаване на жалбата или от отстраняването на недостатъците й).

    Следва да се има предвид, че решението може да бъде постановено и в последния ден на законовия срок, което прави разпоредбата на чл.120, ал.5 неприложима.

  3. В практиката ще възникнат хипотези, при които решение на регионалния данъчен директор, с което се уважава жалбата може да не бъде изпратено на жалбоподателя, което при действие на презумпцията за мълчаливия отказ ще доведе до обжалване без нужда.

Като се надявам гореизложените бележки да бъдат взети предвид с оглед усъвършенстване на нормативната уредба, оставам

С уважение:

Божидар Божинов
председател на БТПП

28 юли 2003 г.