Отразяване на анулирани фактури
в отчетните регистри по ЗДДС


Лиляна Панева
Данъчен консултант


В стопанската практика не са редки случаите, при които след издаването на дадена фактура се разбира, че в нея е допусната грешка или е пропуснат някой от задължителните й реквизити, посочени в чл. 114 ал. 1 от ЗДДС. В такива случаи се налага тези фактури да бъдат анулирани, тъй като съгласно чл. 116, ал. 1 от закона поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават, погрешно съставените документи се анулират и на тяхно място се издават нови.

Забележка: Законът квалифицира като “погрешно съставени” както документите, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, така и тези, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начисляван.1

Когато погрешно издадените документи са отразени в отчетните регистри на участниците в доставката, по повод на която е издаден съответният документ, за анулирането им се съставя протокол, в който се посочват основанието за тяхното анулиране и данни, идентифициращи анулирания и издадения на негово място нов документ (номер на съответния документ и дата на издаването му).

Промяната в данъчните задължения, до които водят измененията в анулираните фактури, налага те да бъдат отразени в дневниците на участниците в доставката, по повод на която са издадени. Начинът, по който се отразява анулирането им зависи от това дали корекцията на данните в тях се извършва в данъчния период, в който е издаден съответният документ, или след това.

1. Отразяване на анулирания документ в дневника за продажби на доставчика

1.1. При анулиране в данъчния период, в който е издаден документът

Съгласно указанията, дадени в Приложение № 12 от ППЗДДС, когато дадена фактура се анулира в данъчния период, в който е издадена, тя се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ” на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или в тях се записва стойност нула. Това означава, че при анулиране на фактура в периода (месеца) на нейното издаване, тя се посочва дневника за продажбите (приложение № 10 към ППЗДДС), но без стойностите в нея – само като номер и дата, като в колони 6 и 8 на дневника се описват и данните за получателя и за вида на стоката или услугата.

1.2. При анулиране в данъчен период, различен от този на издаване на документа

В такива случаи документът се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ” на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват такива, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. На практика това означава, че анулираната фактура трябва да се опише отново изцяло в дневника за продажбите, с тази разлика, че стойностите, посочвани в съответните колони на дневника, ще бъдат с отрицателен знак. В резултат на това отразяването на анулираната фактура ще доведе до намаляване на задължението по ЗДДС на доставчика за данъчния период на анулирането й със сумата на посочения в нея данък. Тъй като в практиката анулирането на погрешно издадена фактура обикновено е съпроводено с издаването на нова такава, отразяването на новоиздадения документ в дневника за продажби на доставчика ще има за резултат промяна на размера на неговото ефективно данъчно задължение, само ако размерът на ДДС, начислен в новоиздадения документ, е различен от този, посочен в анулирания.

2. Отразяване на анулирания документ в дневника за покупки на получателя

2.1. При анулиране в данъчния период, в който е издаден документът

В такива случаи документът не е бил отразен в дневника за покупки (приложение № 11 към ППЗДДС) на получателя по фактурата, поради което анулирането му не води до промяна.

2.2. При анулиране в данъчен период, различен от периода на издаване на документа

При анулиране на фактура в данъчен период, различен от този на нейното издаване, документът по правило се отразява и в дневника за покупки на получателя за данъчния период на анулирането му с отрицателен знак.

3. Санкции за неотразяване на анулирани данъчни документи

Неотразяването на анулираните документи в данъчните регистри на участниците в доставките, по повод на които са издадени те, ще доведе до санкция само в случай, че това ще доведе до по-малък размер на техните данъчни задължения за съответния период. В случаите, при които лицата са отразили анулираните документи в периода, следващ периода, в който те е следвало да бъдат издадени и отразени, глобата или съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.