ДДС при услуги, свързани с
международен стоков трафик


Лиляна Панева
_________________

С последния Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС, ДВ., бр. 113 от 28.12.2007 г.) разпоредбата на чл.32, ал.2 от закона бе променена. Новият й текст уточнява вида на услугите, свързани с доставки от международния стоков трафик, които се облагат с нулева данъчна ставка. Като такива тя определя "разтоварването, натоварването, претоварването, укрепването и/ или митническото оформяне, когато същите са оказани във връзка с доставки на стоки, облагани с нулева данъчна ставка по силата на ал.1 на чл.32 от закона". С изброяването на услугите, за които е приложима такава ставка, се изключва възможността тя да се прилага и при други видове услуги, свързани с международния стоков трафик, освен изброените. В същото време, съдържанието на понятието "международен трафик на стоки" за целите на облагането с ДДС не е дефинирано нито в Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС, нито в тези на ППЗДДС. Това може да доведе до объркване, тъй като съдържанието на същото понятие, възприето в търговията, се различава от смисъла, определен за него в разпоредбата на чл.32, ал.1 от закона.

Под понятието "международен стоков трафик" в търговията обичайно се разбира размяната на стоки между различни държави. Внимателният прочит на чл.32, ал.1 от ЗДДС обаче показва, че за целите на облагането на доставките с нулева данъчна ставка, като "международен стоков трафик" се определят само тези, при които са налице обстоятелствата по чл.16, ал.5 от закона.

Следователно за целите на облагането с нулева данъчна ставка на ДДС под понятието "международен стоков трафик" следва да се разбират не доставките на стоки от международната търговия въобще, а доставките от търговията с необщностни стоки или с общностни стоки, въведени на територията на страната от трети страни, които:

  • се намират на територията на свободни зони, свободни или антрепозитни складове; или
  • са оформени митнически с временни митнически режими - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит (обстоятелствата по чл.16, ал.5 от ЗДДС).
При тези доставки вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната. Доставки се удостоверяват с митнически документи, които доказват, че:
  • стоката е необщностна и че към датата, на която данъкът за нея е станал изискуем, за нея са били изпълнени условията на чл.16, ал.5 от закона; и
  • с фактура за доставката.
Ето защо, когато става въпрос за прилагане на нулева данъчна ставка за услуги, свързани с международен стоков трафик, се имат предвид услугите, свързани само с такива доставки. Именно вида на тези услуги уточнява промяната на чл.32, ал.2 от закона. Доставките на тези услуги се доказват с:
  • писмена декларация от лицето - титуляр на направлението /режима на стоката, с която е свързана услугата. В нея лицето декларира, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем, за въпросната стока са налице обстоятелствата, определени в чл.16, ал.5 от закона; и
  • фактура за доставката.

Очевидно е, че за документооборота по ЗДДС е желателно и доставчикът на услугата, облагаема с нулева данъчна ставка по реда на чл.32 от ЗДДС, и получателят й да разполагат с копия от посочените документи.