Икономически преглед на Европалати - 2004
Основните резултати за България

 

Приходи от продажби - очаквания и резултати

През 2003г. спрямо 2002г. анкетираните фирми отбелязали положителни изменения в приходите си от продажби преобладават спрямо фирмите с отрицателни резултати.

Очакванията за 2004 г. показват също преобладаващ положителен резултат, като балансовите числа (плюс 34.8 процентни пункта през 2003г.) нарастват до плюс 61.2 процентни пункта през 2004г.

При 51.7 % от анкетираните фирми се регистрира нарастване на приходите от продажби през 2003г. спрямо 2002г., при 16.9 % от фирмите, които отбелязват спад,

През 2004г. фирмите очакващи нарастване на приходите от продажби достигат 67.9%., към 6.7 %. с отрицателни очаквания.

Фирмите регистрирали положителни изменени през 2003г. от сектор производство са 51.0 %. а от сектор услуги - 52.7 %.

През 2004г. броя на фирмите, които очакват увеличение на приходите от продажби нараства в производствения сектор до 67.2 % от запитаните, към 68.8 % от фирмите в сферата на услугите.

С най-висок процент положителни очаквания по този показател са фирмите от Северен централен район (73.5 п.п. ), което надвишава средната стойност за страната (61.2 п.п. ).

Приходи от продажби на вътрешния пазар

През 2003г. данните показват преобладаващо увеличение на продажбите на вътрешния пазар със средна стойност на този показател 19.2 процентни пункта на национално ниво.

Оценката на фирмите по този показател за 2004г. спрямо 2003г. е положителна: от балансово число 19.28 през 2003г. се достига до плюс 51.2 през 2004г.

През 2004г очакванията на фирмите за завишени приходи от продажби са по-големи в сектор услуги (51.8 п.п.), спрямо 50.7 п.п. от сектор промишленост.

В регионален план на вътрешния пазар очакванията през 2004г. със стойности над националните са регистрирани отново в Северен централен район (64.1 п.п.).

Приходи от продажби на външни пазари (износ)

В национален план през 2003г се отчита намаляване в приходите от продажби на външния пазар спрямо 2002г ( +21,9 п.п.), като средната стойност на този показател за 2003г. е плюс 20.8 процентни пункта.

През 2004 очакванията за приходите от продажби на външния пазар показват повишение спрямо 2003г, със средна стойност на показателя плюс 53.9 процентни пункта.

Промишлените предприятия очакващи увеличение в приходите от износ през 2004г. са 64,8 % спрямо 44.5 % с увеличение през предходния период.

В сферата на услугите през 2004 очакванията за ръст в износа се регистрира при 55,9% от анкетираните спрямо 38,2 % с увеличение през 2003г.

Най- високи стойности за увеличени приходи от външни продажби регистрират фирмите от Северен централен район. Очакванията на фирмите от този регион достигат максимална стойност за страната - при 55.1 % от анкетираните от района, спрямо средно 41.3 % за страната от всички анкетирани.

Районът с регистрирани приходи от продажби на външния пазар, с най-ниски стойности за страната през 2003г е Северозападен район (+) 3.2 процентни пункта, при (+) 20.8 процентни пункта на национално ниво.

Очакванията за приходи от продажби на външни пазари през 2004г. са положителни за всички региони на страната, с балансово число 53.9 процентни пункта на национално ниво.

Резултатите от извършената анкета по показател "приходи от продажби" общо, на вътрешния и външния пазар, показват изразена тенденция за увеличаване, както през 2003г. спрямо 2002г., така и през 2004г. спрямо 2003г., при фирмите и от двата сектора.

Анализът на посочените данни, както на национално ниво така и на регионално показва, че фирмите от производствения сектор ориентират своята дейност към реализация на продукцията си към външния пазар в много по-голяма степен отколкото фирмите от сектор услуги.

Заетост - очаквания и резултати

Данните от анкетата показват, че заетостта през 2003г спрямо предходната 2002г. и в двата сектора - производство и услуги - се е задържала константна при 43.7 % от анкетираните, а при 20,2 % от тях бележи влошаване. През 2003г., 36.2 % от анкетираните отчитат положителни изменения

Очакванията за 2004г. са оптимистични:

В национален план балансовите числа показват положителна тенденция по отношение на заетостта, като средните стойности на показателя от 16.0 процентни пункта през 2003г. достигат до 42.1 процентни пункта през 2004г.

В сравнение с останалите региони на страната най-песимистични очаквания за изменения в заетостта се отбелязват в Южен централен район, което е свързано с очакванията за нисък ръст в приходите от продажби в същия район спрямо очакванията за страната.

Инвестиции - очаквания и резултати

Сравнявайки резултатите за 2003 г (балансово число 29.6 процентни пункта) с очакванията за 2004г (балансово число 51.3 процентни пункта) по отношение на извършените и планирани инвестиции се забелязва известен оптимизъм. Фирмите които регистрират и очакват положителни изменения са съответно 43.7 % през 2003г. и 57.9 % през 2004г. Тези фирми, които не регистрират и не очакват изменение в размера на инвестициите през 2003г. и 2004г. са съответно 42.3 % и 35.6 %.

Фирмите които регистрират негативни резултати през настоящия период и очакват намаление на инвестициите в бъдеще са съответно 14.0 % и 6.5 %.

С най- висок процент при очакванията на предвиждани инвестиции са Северен Централен район - 65.0 процентни пункта, и Югоизточен район с 57.4 процентни пункта.

Делът на извършените инвестиции и положителните очаквания за инвестициите са по-големи в сферата на производството (+) 31.1 п.п. през 2003г. и (+) 56.1 п.п. през 2004г.

Условия за стопанска дейност - очаквания и резултати

Икономическата обстановка (продължаващия процес на промени в икономиката на страната) се отрази и на резултатните данни на национално ниво и по този показател.

Преобладаващата оценката на фирмите за 2003г. по отношение на условията за развитие на стопанска дейност е, че съществени промени в положителна посока в условията не са настъпили спрямо тези през 2002г.

В роценти - най-висок дял (50.6 %) от запитаните и от двата сектора производство и услуги отбелязват, че условията за осъществяване на стопанска дейност в страната през 2003г. не са се променили.

Очакванията им по този показател за 2004г. имат положителна стойност. От оптимистични през 2003г., изразени с балансово число 4.4 процентни пункта, очакванията за промени в положителна посока се повишават през 2004г., достигайки балансово число плюс 50.8 процентни пункта.

Средно данните за очакванията по този показател на национално ниво показват, че фирмите от Северен-Централен район (60.7%) са с най-оптимистични очаквания по отношение подобряване на условията за стопанска дейност в страната през 2004г.

Фирмите, които регистрират влошаване на условията за стопанска дейност са 22.5 % през 2003г., спрямо 6.7 % през 2004, очакващи условията в бъдеще да се влошат.

Фактът, че намалява с над три пъти делът на тези които отчитат, че условията за дейност в момента са влошени, спрямо тези които регистрират песимистични очаквания и за 2004г е показателен, че фирмите и от двата сектора показват положителна нагласа по отношение на подобряването на общите условия за стопанска дейност и са съпричастни към процеса на утвърждаване на пазарна икономика.

Очакванията на фирмите за положителни промени в сравнение с данните за настоящия период са свързани с предстоящите промени за подобряване на условията за стопанска дейност в сферата на:

Методология

По инициатива на Асоциацията на Европейските палати "ЕВРОПАЛАТИ" - БРЮКСЕЛ, Българска търговско-промишлена палата проведе за пореден път изследване на БИЗНЕСКЛИМАТЪТ В Р БЪЛГАРИЯ, като съставна част от "ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД '2004'.

Анкетата се провежда в над 119 Европейски региона, и обхваща над 100 000 фирми. България e представена със своите 6 Национални района за планиране - Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен, Южен-централен, и Югоизточен.

Участието в настоящето изследване беше доброволно и анонимно. Фирмите включени в проучването бяха подбрани съгласно инструкциите на Европалати за организиране и провеждане на анкетното проучване. Въпросникът беше разпространен сред 600 представители от реалния сектор на икономиката на страната, като 520 от тях са отговорили на всички въпроси.

От анкетираните фирми 75,9% осъществяват износ. По отрасли анкетираните фирми са както следва : 56,9 % са от сферата на производството, 43,1% извършват услуги.

Back   HOME 12 февруари 2004 г.