Възможностите на българския бизнес за ефективно усвояване на структурните фондове - среща -дискусия в БТПП

Възможностите за българския бизнес за ефективно участие в усвояването на средства от структурните фондове на ЕС след 1 януари 2007 г. бе тема на среща-дискусия със заместник-министъра на икономиката и енергетиката Нина Радева, организирана от БТПП. В нея участваха председатели на Съвета на браншовите организации при БТПП.

За бизнеса в България е важно да анализира причините, поради които процентът усвояемост на средства от структурните фондове на ЕС сред 9 –те новоприсъединили се страни-членки е под 25 на сто от целите суми. Това каза заместник-председателят на БТПП Тодор Стайков.Той допълни, че след изясняване на причините, ще стане ясно и как да се избегне това.

Зам.-министър Нина Радева представи програмата, изработена от Министерството на икономиката и енергетиката като първият систематизиран документ, в който се дават насоките и стратегията за сближаване на българската и европейската икономики.

След 1 януари 2007 г. няма да има банка за развитие, която да подкрепя бизнеса при финансиране от структурните фондове, съобщи Нина Радева. Като първа стъпка в подкрепа на предприемачите в тази посока, тя посочи създаването на Национален гаранционен фонд. По думите й дори с капитал от 10 милиона лева Фондът ще бъде ефективен за бизнеса като посредник между фирмите и банковите институции.Освен на фонда, бизнесът ще може да разчита и на други финансови инструменти – гаранционни и венчърни фондове, създадени със средства от оперативната програма “Конкурентоспообност”. Вариант за създаване на такива фондове е чрез акционерно участие на фирмите, с пари от програмата или изцяло с частен капитал.

Според Тодор Стайков за бенефициентите , които са предимно малки и средни предприятия, е най-важно да се обясни точно каква е процедурата и изискванията за кандидатстване за финансиране по структурните фондове.

Нина Радева обясни, че до края на октомври МИЕ ще подготви стратегия за необходимите финансови инструменти, ще бъдат направени и разчети за това какви средства от бюджета по оперативната програма ще бъдат насочени за стартирането им.

Програмата на МИЕ е единствената, за която е осигурено мащабно финансиране, информира Нина Радева.Тя подчерта, че фирмите, които ще кандидатстват за финансиране по нея ще трябва да заложат на иноваците и технологичното си обновление.Програмата не е секторно ориентирана и по ще се отпускат средства и за консултации на експертно ниво.Радева подчерта, че развитието на високите технологии не е възможно без връзката между науката и бизнеса.Тя съобщи, че ще бъдат отпускани целево средства за приложни научни изследвания и разработки на различни частни и държавни институти, защото само така могат да бъдат създадени и внедрени необходимите иновации .

Зам.-министър Радева информира още, че предстои изграждане на регионална мрежа офиси на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, откъдето предприемачите да получават консултации и информация във връзка с кандидатстването за финансиране от структурните фондове на ЕС.Българската търговско-промишлена палата също може да участва в консултантската подкрепа на бизнеса, каза Нина Радева.Тя допълни, че реализацията на програмата на МИЕ не може да бъде успешна без партньорството с бизнесорганизация, каквато е БТПП.

Back   HOME 5 октомври 2006 г.