БТПП подпомага фирмите при кандидатстване по трета грантова схема, програма ФАР

Третата грантова схема по проекта на програма ФАР «Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия» стартира на 7 юли 2006 г. Схемата е насочена към български малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор. Чрез нея предприятията ще получават финансова подкрепа в три направления: обновяване на технологичното оборудване; получаване на консултантски услуги и професионално обучение за персонала на предприятията.

Ръководена от желанието да подпомогне фирмите при кандидатстване с проекти по тази грантова схема, както и за постигане на общата цел – конкурентоспособност на българската икономика, БТПП проведе семинари по темата, на който бяха представени приоритетите, критериите за допустимост на проектните предложения и тяхната оценка, допустими разходи, формулярите за кандидатстване, подготовка на бизнес план, както и допълнителна информация относно отчети, плащания и промени в бюджета.

По време на семинара представителите на МСП задаваха въпроси основно по подготовката на бюджета на проектите за финансиране по програмата, както и по доставката на оборудването. То задължително трябва да е от страна членка на ЕС, от балканска държава или от Турция. Важно условие за успеха на кандидатурата е предприемачът да има конкретно виждане за развитие на бизнеса си през следващите години и ясно нарастваща конкурентоспособност на бъдещата дейност, посочи лекторът на семинара Владислава Запрянова, управляващ партньор в консултантската фирма Акцент Консултинг ЕООД.

Размерът на финансовата помощ е от 10 000 до 50 000 евро, като тя не може да надхвърля 65% от общата стойност на проекта.

Допускат се за участие МСП от производствения сектор, регистрирани към 1 юли 2004 г. , с годишен оборот за 2005 г., надвишаващ 100 000 лв.

Проектът по програма ФАР «Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия» се изпълнява от Министерството на икономиката и енергетиката в качеството си на Изпълнителна агенция по програма ФАР.

В рамките на грантова схема «Конкурентоспособност» са обособени три компонента, по които МСП могат да искат безвъзмездна помощ в следните размери:

  1. За «Консултантски услуги» - не по-малко от 2 000 и не повече от 15 000 евро.
  2. За «Инвестиционна подкрепа» - не по-малко от 5 000 и не повече от 50 000 евро.
  3. За «Професионално обучение» - не по-малко от 2 000 и не повече от 10 000 евро.

Кандидатстващите предприятия могат да правят комбинации между отделните компоненти или да изберат само един от тях. Важно условие е да са спазени изискванията за минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ. Единственият компонент, който не може да бъде избиран самостоятелно е «Професионално обучение».

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 август, 2006г., 16.00 часа, в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, ул. Славянска №8. Оценката на подадените предложения и сключването на договори с одобрените кандидати се очаква да се осъществи в периода септември-ноември 2006г.

За повече информация по темата: тел.: 8117 508 или 988 34 82, БТПП, Дирекция “Европейска интеграция и проекти”, Е-mail: projects@bcci.bg .

Back   HOME 2 август 2006 г.