Бизнесът настоява за създаване на Гаранционен фонд за малки и средни предприятия

София, 1 юни 2006 г. Браншовите организации искат по-бързото приемане на промените в Закона за малките и средни предприятия и създаването на гаранционен фонд за тях. Това стана ясно на днешната кръгла маса, организирана от БТПП във връзка с проекта за изменение и допълнение на закона. Браншовите организации настояват в законопроекта да бъдат включени мерки за създаване на гаранционен фонд, обслужване на едно гише в общините и приемане на поправки в Закона за занаятите.

В дискусията участваха представители на 25 браншови организации, представители на парламентарната комисия за икономическа политика, държавни институции .

Основната предложена промяна е свързана с дефиницията за малки и средни предпирятия и ако България иска да се възползва от структурните и Кохезионния фонд след 1 януари 2007 г.трябва да е въвела единните европейски критерии за малко и средно предприятия, каза Николай Истатков – началник отдел “Насърчаване на МСП и предприемачество” в Министерство на икономиката и енергетиката. Той информира, че до края на годината Министерство на финансите е поело ангажимента да се създаде банка за развитие, чиито капитали да са приблизително 1,5-2% от БВП на страната. Тази банка ще бъде с минимум 51% държавно участие.След приемането на предложението от Министерство на финансите банката трябва да бъде въведена със закон и да започне работа от 2007 г.

Според Станимир Бързашки – председател на Агенцията за малки и средни предпирятия, в проектозакона не са уредени предложенията на Агенцията за малки и средни предприятия за създаване на гаранционен фонд и обслужване на едно гише на фирми от строителния бранш. Тези предложения бяха отхвърлени още при разглеждането в работна група. Бързашки предложи към БТПП да бъде създаден частен гаранционен фонд, който да кандидатства за разпределяне на парите от държавния гаранционен фонд. Станимир Бързашки се мотивира с факта, че Палатата има нужния ресурс, защото има регионални представителства в 28 градове от страната.

В рамките на дискусията председателят на БТПП Божидар Божинов посочи, че при изработването на законите трябва да се отчита и мнението на работодателските организации и бизнеса.Той отбеляза, че бизнесът иска аргументирани отговори защо не се предвижда включване на гаранционните средства в бюджета за следващата година.

От Националното сдружение за малък и среден бизнес настояха в създаванета на гаранционен фонд да се даде право на работодателски организации, браншови асоциации, неправителствени сдружения да участват в разпределянето на финансовите средства за получаване на децентрализация.

Според разчета на заместник-председателя на Националната предприемаческа и занаятчийска камара Йосиф Аврамов първоначалният капитал за стартиране дейността на гаранционния фонд трябва да е поне 20 милиона лева.

 


Back   HOME 2 юни 2006 г.