БТПП е за гъвкава уредба на таксите за принудително събиране на дългове

На 22 март 2006 г., Камарата на частните съдебни изпълнители организира пресконференция по повод внесения в МС проект на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Председателят на Камарата - Георги Дичев* аргументира становището, че проектът на Тарифа обрича на провал реформата в принудителното изпълнение и обстойно изложи проблема.

В пресконференцията взе участие Цветан Симеонов - заместник-председател на БТПП. В качеството си и на заместник-председател на Арбитражния съд при БТПП, Цветан Симеонов изтъкна, че за бизнеса частното принудително изпълнение заема приоритетно място сред елементите на съдебната реформа и излагането му на риск ще доведе до забавяне и затруднения в изпълнението не само по делата, гледани от държавните съдилища, но и по огромния брой дела, решавани в арбитражния съд.

БТПП счита, че частното принудително изпълнение следва да стъпи на пазарни принципи, т.е. да има граници, в рамките на които да се движи и договаря конкретно възнаграждение. В тази връзка, регламентираното в проектотарифата прекалено стесняване на приложното поле на възможността за заплащане за събрано парично вземане (в размер - процент от ефективно реализираното вземане) и даването приоритет на принципа на формиране на възнаграждения за извършени действия не гарантира баланс по отношение размера на таксите. Формирането на балансирани размери на таксите, които да срещат интересите на съдебните изпълнители и кредиторите и да стимулират длъжниците към доброволно изпълнение е от ключово значение за ефективно принудително изпълнение.

За нас е неприемливо, че противно не само на очакванията, но и на законовите изисквания за приемането на акта, проектът на Тарифа, който премина през дълъг и сложен процес на подготовка, обмен на експертни оценки и мнения, в последния си внесен в МС вариант не бе съглауван с Камарата на частните съдебни изпълнители.

На по-горе цитирана пресконференция, Красен Станчев – член на УС на БТПП обърна внимание на обстоятелството, че с това действие се игнорира и направената за първи път оценка на въздействието на нормативен акт, вкл. и по икономически показатели. В неравностойно положение се поставят частните съдебни изпълнители, които сами издържат дейността си и държавните такива, чиято дейност се финансира от държавата.

*интервю с Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители, можете да прочетете в брой 13 на информационния бюлетин на БТПП “Инфобизнес”

Back   HOME 23 март 2006 г.