Проекти за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия

Тематична област

1. Грантова схема за Публично-частно партньорство (ПЧП) - Подобряване на бизнес средата, чрез насърчаване на сътрудничеството между частния и публичния сектор за реализацията на дейности от обществен интерес. Насърчаване на ПЧП при подготовката на бъдещи проектопредложения, повишаване на сътрудничеството между публични и частни партньори, провеждане на обучения за партньорите, укрепване и надграждане на капацитета на съществуващи бизнес центрове.

2. Консултантска грантова схема - Консултантска помощ на малки и средни предприятия в области като: оценка на състоянието на предприятието и на бизнес стратегията му, разработване на маркетингови и иновационни стратегии, подготовка за въвеждане на системи за управление на качеството и сертифициране, оценка на ефективността на производството и определяне на мерки за подобряването й, управление на човешки ресурси, и др. 

3. Грантова схема "Подпомагане на конкурентоспособността" - Съдействие за постигането на съответствие на предприятията с европейските изисквания и стандарти. Индивидуалният грант обхваща три елемента, които са считани за принципни при подпомагане на развитието на едно предприятие:

Дейностите, които са допустими за финансиране включват консултации във връзка с изпълнение на професионални стандарти за безопасност и здравословни условия на труд, сертификация на системи за управление на качеството, подобряване на качествения контрол на продукти и услуги и др.

Допустими инвестиции са тези, които са свързани с осъществяването на очертаната цел на проекта, включително инвестиции за технологичен трансфер и модернизации; пазарно ориентирана научно- изследователска и приложна дейност; подобряване на капацитета на предприятия за въвеждане на иновации; разработване на нови продукти с по-висока стойност, в допълнение или на мястото на съществуващи продукти и др.

Професионалното обучение следва да съответства на дейностите, осъществявани във връзка с предходните два елемента.
Предприятията имат възможност да кандидатстват за различна комбинация от елементите на гранта, или за отделните елементи, като единствено последният елемент- професионално обучение, не може да бъде самостоятелен.

Цели на програмата
Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия от производствения сектор, което е свързано с подготовка за функционирането им в условията на силно конкурентна среда в рамките на ЕС.

Кой може да кандидатства
1. Грантова схема за Публично-частно партньорство (ПЧП) - общини, бизнес центрове, НПО
2. Консултантска грантова схема – около 500 малки и средни предприятия
3. Грантова схема "Подпомагане на конкурентоспособността"- МСП

Краен срок за подаване на документите
1. Грантова схема за Публично-частно партньорство (ПЧП)
Очаквана индикативна дата на стартиране: ноември 2005г.
2. Консултантска грантова схема
Очаквана индикативна дата на стартиране: Август - Септември 2005
3. Грантова схема "Подпомагане на конкурентоспособността"
Очаквана индикативна дата на стартиране: ноември 2006г.

Размер на отпусканата сума
1. Грантова схема за Публично-частно партньорство (ПЧП)
5 000 - 25 000 евро (представляващи не повече от 75% от общата стойност на проекта).
2. Консултантска грантова схема
до 65% от общата стойност на проектопредложението, при максимален бюджет на едно проектопредложение от 5 000 евро.
3. Грантова схема "Подпомагане на конкурентоспособността"
10 000 - 50 000 евро (представляващи не повече от 65% от общата стойност на проекта).

Финансираща организация/ програма
Програма ФАР на ЕС

Адрес за контакт
Министерство на икономиката
Дирекция "Донорски програми"
ул. "Славянска" 8
Тел. (02) 940 7486 - Иво Конов, Директор
Факс (02) 940 7272
e-mail: i.konov@mi.government.bg

Дирекция "Предприсъединителни програми и проекти"
ул. "Славянска" 8
Тел. (02) 940 7500, 940 7501 - Атанас Кирчев
Факс (02) 981 17 19
http://www.mi.government.bg/

Back   HOME 17 март 2006 г.