Предприемачи се запознаха с европейските изисквания в областта на земеделието
Предприемачи се запознаха с европейските изисквания в областта на земеделието

На 16 февруари 2006 г. в БТПП беше открит двудневен семинар на тема “Българското земеделие след присъединяването към ЕС – възможности и предизвикателства”. Семинарът е част от поредицата обучения за предприемачи, които БТПП инициира във връзка с бъдещето на българските фермери, които ще преминат през процес на адаптация към новите изисквания за усвояване на фондовете на EС.

 В него участват 25 представители на земеделски фирми, кооперации, арендатори и др. Те ще се запознаят с постигнатите договорности по глава „Земеделие” - финансови аспекти и административна инфраструктура, с основните изисквания на Европейската общност към българското селско стопанство, с общата организация на Общия пазар по основни сектори и продукти и политиката за развитие на селските райони.

 Лектор на семинара е Светла Николова, управител на консултантска къща “Алмарекс”. Тя ще представи практическите аспекти при предстоящите промени в отрасъла в преходния тригодишен период, към изграждането и механизма на функциониране на административната инфраструктура, прилагането на Схемата за единно плащане на хектар и адаптацията на българските фермери към нея. Ще се даде практическа насоченост на българските фермери относно финансова подкрепа от общността след 2006 г. по линия на директните плащания за обработваема площ- интервенция и експортни субсидии.

 Икономическите показатели сочат, че брутната добавена стойност, произведена от селското стопанство в периода януари-септември 2005 г. е в размер на 1 320 млн.евро и заема дял от 9,94% от тази на България (13298 млн.евро). Делът на сектора в БВП на страната е 8,6%. (15 408 млн.евро). Аграрният сектор намалява производствената си активност през деветте месеца на 2005 г. с 5.5% спрямо съответния период на 2004 година. Относителния дял на сектора в БДС намалява от 16.6% през третото тримесечие на 2004 г. на 14.9% през същото тримесечие на 2005 г. Селскостопанският сектор ангажира около 25% от трудовото население на страната.

За преходния период 2007-2009 г. ЕС определя за България 1 552 000 евро в три направления, в които се изразява взаимодействието на българското селско стопанство: директни плащания - 431 млн. евро; пазарна подкрепа (интервенция и експортни субсидии) - 388 млн. евро; развитие на селските райони - 733 млн. евро.

Back   HOME 16 февруари 2006 г.