БУЛПРО при БТПП съдейства за издаването на лиценз за управление на данъчен склад по новото акцизно законодателство

На 15 ноември 2005 г. беше обнародван изцяло нов Закона за акцизите и данъчните складове, който влиза в сила от 01.01.2006 г. Със същия се въвеждат съществени промени в режима на администриране, производство и търговия с акцизни стоки.

Предвижда се нов лицензионен режим, по силата на който, всички места, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки, трябва да бъдат одобрени като “данъчни складове”. Респективно, производителите или търговците, които администрират тези складове следва да получат статут на “лицензиран складодържател”. Лицензиите ще се издават от органите на митническата администрация, които са и контролен орган по изпълнението на този закон.

Във връзка с горното, БУЛПРО при БТПП уведомява всички заинтересовани производители, складодържатели и вносители на акцизни стоки, че ще оказва съдействие при подготовка на необходимата документация за издаването на лиценза за управление на данъчен склад.

БТПП предлага екип от квалифицирани специалисти, които ще Ви дадат основни разяснения относно прилагането на тази нова процедура и ще подготвят комплекта от документи, включително и заявлението за получаването на лиценз. (Вж. Приложената заявка)

За контакти:
Диляна Славова
Тел. 987 26 31 (291)
Факс: 987 32 09
e-mail: interorgs@bcci.bg

Back   HOME 9 януари 2006 г.