Новият регионален представител на ТПП на Руската федерация посети БТПП

Търговско – промишлената палата на Руската Федерация възобновява работата на регионалното си представителство на Балканите. По този повод нейният нов регионален представител – Григорий Григориевич се срещна с председателя на БТПП – г-н Божидар Божинов. На срещата пристъства и директорът на Дирекцията за външни връзки към ТПП на Руската федерация А.Н. Россиус. Основни акценти в разговора бяха разширяването и стимулирането на възможностите за бизнес между български и руски фирми и засилването на двустранната работа на палатите за задълбочаване на външно-търговските ни отношения. Беше обсъдена възможността в скоро време да се организират двустранни бизнес делегации в Русия и България.

В Българската търговско-промишлена палата са регистрирани общо 967 фирми с руско участие – 331 - 100% руски, 401 – смесени и 235 представителства.

Стокоомбенът с Русия формира около 8% от общия стокоомбен на България, с което Руската Федерация заема едно от основните места сред външнотърговските ни партньори. През миналата година двустранният стокоомбен възлиза на 1 943,7 млн.щ.д., като износът е 125,0 млн.щ.д., а вносът – 1 818,7 млн.щ.д.. В сравнение с 2003-та година двустранният стокообмен бележи ръст от 33,8%, като увеличението при износа и вноса е съответно с 20 и 35%.

Вносът от Русия се задържа на постоянно високи равнища, главно заради доставките на енергоресурси. В износа на България за Русия преобладават хранитемно-вкусовите и селскостопанските стоки, представени основно от гроздови вина, плодово – зеленчукови и месни консерви, хлебарски и следкарски изделия, тютюни и др.. Химическата промишленост е представена основно от фармацевтиката и козметиката, в т.ч. медикаменти, пасти за зъби, бои за коса, шампоани, препарати за бръснене и др.. Останалата част се пада на машините, апаратите и съоръженията, машини за хранителновкусовата промишленост, електрически акумулатори, кабели и др.. Около 90% от вноса от Русия формират минелантите продукти и горивата – суров нефт, природен газ, ядрено гориво и каменни въглища. Останалата част от вноса се състои най-вече от суровини – вестникарска хартия, метали и изделия от тях, дървесна маса, полимери, торове и др.. Около 2% е относителният дял на изделията на машиностроенето, електротехниката и електрониката.

Back   HOME 31 август 2005 г.