БТПП набеляза приоритетните задачи в бъдещата съвместна работа със социалното министерство

“Да се въведе трипартизъм в планирането, усвояването и мониторинга на средствата от предприсъединителните и структурните фондове и от кохезионния фонд, като по този начин се повиши степента и прозрачността при усвояване на тези средства, както и ясно да се регламентира задължението за предварително обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество на всички трудовоправни актове, независимо от техния вносител. Това са част от исканията на Българската търговско-промишлена палата, които бяха представени на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова по време на работна среща в социалното ведомство.

По време на срещата, на която присъстваха представители на всички национално – представени работодателски организации, председателят на БТПП Божидар Божинов представи най-належащите аспекти на бъдещата съвместна работа. Водена от желанието за конструктивност и резултатност в дейността на оциалните партньори,в официално писмо до социалното министерство БТПП предлага:

1. Изменения на Кодекса на труда (КТ) в посока:

2. Изменения на Кодекса за социално осигуряване (КСО) в посока:

3. Изменения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в посока:

4. Изменения на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) в посока:

5. Усъвършенстване на Методиката за реда и начина за определяне размера на осигурителните вноски за трудова злополука и професионална болест относно диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест, посредством развитие на принципа "бонус-малус" и повишаване на заинтересоваността на фирмите от радикално подобряване на условията на труд.

6. Изменения на други актове (Наредби, постановления на МС) в посока :

II. Други мерки

1. Въвеждане на трипартизъм в планирането, усвояването и мониторинга на средствата от предприсъединителните и структурните фондове и от кохезионния фонд - за повишаване на степента и прозрачността при усвояване на тези средства.

2. Насочване на европейски фондове за финансиране, подпомагащо малките и средни предприятия в сфери, съгласувани със социалните партньори.

3. Увеличаване възможностите на фонд "Условия на труд" за финансиране и кофинансиране на проекти и програми на национално, браншово и фирмено равнище, посредством привличане на ресурс от републиканския бюджет и застрахователните компании.

Back   HOME 30 август 2005 г.