БТПП издава сертификати за форсмажор

Във връзка с големите наводнения в страната и претърпените загуби от частните предприемачи, БТПП уведомява бизнеса, че: в съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация - член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, палатата издава сертификат за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от непреодолима сила.

Непреодолима сила е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Сертификатът за фосмажор се издава въз основа на писмена молба на български търговец, изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранен или български партньор, поради възникнали непреодолими и непредвидими /форсмажорни/ обстоятелства - пожар, природни бедствия, аварии, войни, земетресения, правителствени забрани, стачки и др.

Към молбата следва да бъдат приложени документи, издадени от независима организация, доказващи по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства.

Сертификатът за форсмажор трябва да съдържа информация за:

Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на БТПП на български, английски, френски, немски, руски или друг език, в зависимост от искането на клиента.

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

Предвид гореизложеното, Палатата препоръчва на българските търговци задължително да включват във външнотърговските си договори клауза за “форсмажор”, като удостоверяването му се извършва от БТПП.

Примерна изчерпателна клауза за форсмажор:

“Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

Удостоверяването на възникнала “непреодолима сила” се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.”

Примерна кратка клауза за форсмажор:

“Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор), за което те са уведомили насрещната страна и представят сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата”.

ЗА КОНТАКТИ:
Здравка Георгиева, Росица Спасова
тел. (02) 8117 476; 8117 407
факс: (02) 987 32 09
e-mail: tradereg@bcci.bg

Back   HOME 10 август 2005 г.