БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар “Защита на индустриалната собственост в ЕС”

На 13. 06. 2005г. /понеделник/ от 9.30 ч. в сградата на БТПП – ул. “Искър”9 – София ще се проведе семинар ”ЗАЩИТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЕС”. Организатори са Българската търговско-промишлена палата и Бюрото за техническа помощ и обмен на информация – TAIEX.

Българската търговско-промишлена палата работи с Бюрото за техническа помощ и обмен на информация /ТАЙЕКС/ от 2004 г. ТАЙЕКС е създаден от Европейската комисия с цел да подпомага прилагането на Европейските директиви в новоприсъединилите се страни и страните в процес на присъединяване, както и да създава възможност за трансфериране на “добрите практики” от Европейския опит.

БТПП цели да подпомогне българските институции и бизнеса да се запознаят по-добре с Европейските практики в различните сфери на дейност, да предизвика дискусии, обмен на информация и като краен резултат - по-успешно прилагане на Европейското законодателство в България.

В семинара “Защита на индустриалната собственост в ЕС” участвуват около 90 представители от Патентното ведомство, фирми които имат собствена стратегия в областта на търговските марки и промишления дизайн, лицензирани адвокатски кантори, който работят в областта на защита на индустриалната и интелектуална собтвеност.

През тази година БТПП съвместно с ТАЙЕКС е провела 2 семинара:

През втората половина на годината предстои провеждането на още 4 семинара:

П Р О Г Р А М А

СЕМИНАР”ЗАЩИТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЕС”

Организиран съвместно с “ТАИЕКС” - Европейска комисия, Брюксел
/TAIEX - Бюро за техническа помощ и обмен на информация /

09.00 –09.30 ч. Регистрация на участниците
МОДЕРАТОР НА СЕМИНАРА: г-н Еппо Янсен, екс-директор на Информационния офис на Европейския парламент в Холандия
09.30 – 09.40 ч. Откриване на семинара, г-н Божидар Божинов, Председател на БТПП
09.40 – 09.50 ч. Поздравления към участниците,
г-жа Цонка Таушанова, Председател на Патентното ведомство на Р.България
09.50 – 10.15 ч. Защита на интелектуалната собственост в ЕС
г-жа София Лендвал, Министерство на правосъдието, Унгария
10.15 –11.00 ч. Търговските марки и промишления дизайн като част от пазарната стратегия на фирмата
г-н Етиен Сан Де Ачедо, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар/търговски марки и дизайн/
(OHIM-Office for Harmonization in the Internal Market)
11.00 - 11.15 ч. КАФЕ ПАУЗА
11.15 – 12.00 ч. Системата на търговски марки на Общността и връзката с националната регистрация на търговски марки в България
г-н Етиен Сан Де Ачедо, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар/търговски марки и дизайн/
12.00 – 12.45 ч. Системата на промишления дизайн на Общността и връзката с националната регистрация на промишлен дизайн в България
г-н Етиен Сан Де Ачедо, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар/търговски марки и дизайн/
12.45 – 14.00 ч. КОКТЕЙЛ, във фоайето на БТПП-СТЦ асоцииран
14.00 – 14.30 ч. WEB услуги на Общността в областта на търговските марки и промишления дизайна
г-н Етиен Сан Де Ачедо, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар/търговски марки и дизайн/
14.30 – 14.45 ч. КАФЕ ПАУЗА
14.45 – 15.30 ч. Приложение на защитата на индустриалната собственост в България
г-жа Мариана Цвяткова, Директор в Патентно ведомство на Р.България
15.30- 16.30 ч. Защита на търговските марки извън ЕС, Мадридска система за международно регистрираните марки и ролята на Световната организация за защита на интелектуалната собственост (WIPO – World Intellectual Property Organization )
г-жа Мариа Пиа Гуера, Световна организация за защита на интелектуалната собственост
16.30 ч. Закриване на семинара
Back   HOME 10 юни 2005 г.