БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе семинар по проект “Икономическо развитие чрез корпоративна социална отговорност”

Българската търговско-промишлена палата и Търговско- промишлената палата на Форли – Италия проведоха семинар по проект “Икономическо развитие чрез корпоративна социална отговорност”.Партньори по проекта са Търговско-промишлената палата на Румъния, както и Агенцията за малки и средни предприятия – Босна и Херцеговина.

На семинара бяха представени целите и дейностите, които ще се реализират от партньорите по пилотния проект.

В проекта ще бъдат включени 10 български фирми - производителки от секторите: хранително-вкусова промишленост, текстил и производство на облекла, дървообработване и мебели, строителни материали,. В продължение на 3 месеца избраните фирми ще бъдат наблюдавани и оценявани от независими “монитори”, представители на бизнес организации, браншови и професионални съюзи, представители на граждански обединения. Критериите за оценка на отговорното управление на фирмите са: прозрачност в управлението и отговорност при прилагането на икономическото и трудово законодателство, брой заети, оборот, експортна ориентираност.

10-те български фирми ще бъдат включени в сайта на Търговско-промишлената палата на Форли – Италия, като надежден партньор, отговарящ на Европейските изисквания за прозрачност при управлението и социална ангажираност като работодател.

В края на периода на наблюдението фирмата получила най-висока оценка ще посети Италия и ще участва в бизнес среща с партньори от Италия, Румъния и Босна и Херцеговина за установяване на партньорство.

Back   HOME 13 май 2005 г.