БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Към БТПП ще заработи координационен център по медиация

БТПП и Американската агенция за международно развитие подписаха споразумение за създаването на координационен център по медиация при Българската търговско-промишлена палата.

Съгласно споразумението ААМП ще окаже техническа помощ при обучението на медиатори и при създаването на центрове за медиация.

“С това споразумение ще дадем на нашите фирми още един инструмент за по-бързото решаване на търговски спорове извън съдебната система”, коментира председателят на БТПП Божидар Божинов. Според него във връзка с реформата в съдебната система е наложително търговската регистрация на фирмите да се извади от съда, да се въведат частни съдия-изпълнители и да се приеме Закон за браншовите организации. По думите му така съдебната система ще бъде разтоварена от несвойствени ангажименти.

“С подписването на това споразумение се създават предпоставки за устойчиво развитие на програмата за медиация, тъй като се реализира в съществуваща и добре развита структура на БТПП – Арбитражния съд, посочи още Божидар Божинов.

“Разрешаването на търговски спорове чрез медиация е по-евтина и по –бърза процедура, която запазва търговската тайна и добрите взаимоотношения между спорещите страни”, каза Джийн Гибсън, директор “Програми за демокрация и местно самоуправление” към ААМР.

Координационният център , който ще се създаде в БТПП ще оказва помощ при обучение на медиатори, както и консултантска и технологична помощ; ще съдейства за информационното обезпечаване на проекта, ще разпространява информация и материали и сред регионалните ТПП, които имат подготвени специалисти и желание да работят в областта на медиацията.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която спорещите страни, с помощта на трета неутрална страна – медиатор, стигат до взаимноизгодно споразумение. Тя облекчава съдебната система като намалява броя на водените дела.

ААМР съдейства за изготвянето на приетия през декември Закон за медиацията и в момента продължава да оказва помощ при изработване на подзаконовите актове и създаване на подходяща среда за развитието на медиацията.

Първият Център за търговска медиация вече беше създаден към ТПП – Стара Загора.