БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Кръгла маса:
“Готови ли сме да посрещнем конкурентния натиск на Европейския съюз?”

На 30 март 2005 г. от 9:30 часа в конферентна зала на хотел "TЕРА ЕВРОПА", гр.Търговище се проведе кръгла маса на тема: “Готови ли сме да посрещнем конкурентния натиск на Европейския съюз?” по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС

Кръглата маса беше проведена дни след връчване на Договора за присъединяване на страната ни към ЕС на българския парламент за ратифициране. В процеса на формиране на устойчива бизнес-среда фирмите следва да са информирани задълбочено и обстойно за поетите задължения в хода на преговорите при подготовката на България за членство в Европейския съюз, за да могат предприемачите в областта делово и конструктивно да се включат активно в обсъждане конкретни проблеми и приоритети за решаване в различни браншове, които водят до повишаване на конкурентно способността на производителите, качеството на произвежданата продукция и реализацията и на европейския пазар.

Търси се даване на предложения и идеи за бъдещата икономическа политика от предприемачите, както и за политиките за развитие на предприятията и насърчаване на инвестициите. Необходимо е този вид партньорство на мести власти да се усъвършенства и получи устойчив характер. Организатори на събитието бяха Министерство на икономиката, с активното съдействие на Областен управител - Област Търговище по инициатива на Търговско-промишлена палата Търговище, подкрепена от Българска търговско-промишлена палата. От Министерство на икономиката участваха Силвана Любенова - директор на Дирекция “Европейска интеграция”, Иван Михайлов - началник отдел в Дирекция “Европейска интеграция”, както и представители на Агенцията по метрология и технически надзор. В кръглата маса взеха участие и представители на над 45 фирми и предприемачи от област Търговище в секторите хранително-вкусова, текстилна промишленост и от сектори машиностроене и електротехника, представители на бизнес организации от региона

По време на събитието Силвана Любенова - директор на Дирекция “Европейска интеграция” в Министерство на икономиката представи “Европейската интеграция и конкурентоспособността на българската икономика”. Конкурентоспособността на българската икономика в евроинтеграционния процес бе разгледани в контекста на “Европейско техническо законодателство. Стандартизация.” Представени бяха поетите задължения по сектори: Хранителни продукти, Текстилна промишленост, Електротехника, машиностроене. Стойно Христов – държавен експерт в Дирекция “Външноикономическа и търговска политика” в Министерство на икономиката поднесе “Търговски аспекти на присъединяването към ЕС “. Представени бяха “Предприсъединителни инструменти на Европейския съюз (Програма ФАР на ЕС 2004-2006) “ По време на форума бизнесът ясно се диференцира в две групи: едните, които вече са в Европа /около 10 % от фирмите/ и другите, които целенасочено се подготвят за това. Хората на бизнеса трябва да бъдат двигател на политиките за развитие в региона. Основните задачи, които в оставащите 20 месеца фирмите трябва да изпълнят е да приведат дейността си в съответствие със законите и нормативите, действащи в ЕС. Фирмите обаче трябва сами да осъзнаят необходимостта от въвеждането на практика на тези изисквания, да инвестират средства за подобряване условията на труд, за преоборудване, за медицинско обслужване, за обучение по здраве и безопасност

Back   HOME 5 април 2005 г.