БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП бяха представени възможностите за кандидатстване на проекти в Иновационния фонд

До 5 май фирмите могат да кандидатстват с научно приложни изследователски проекти в Иновационния фонд. За проекти от типа технико – икономическо проучване ще може да се кандидатства през цялата година. Бюджетът на Националния иновационен фонд за 2005 г. е 5 млн.лв.. 20% от бюджетните средства на фонда за тази година ще бъдат предназначени за проекти от типа – технико – икономическо проучване. При научно – приложни изследователски проекти максималната стойност на субсидия е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години. Разходите за изследване и развитие се покриват от фонда в рамките на 25 до 50%. Информацията беше представена на български предприемачи и браншови организации по време на работна среща, в БТПП, по повод стартирането на дейността на създадения Национален иновационен фонд към Министерство на икономиката. Инициатор на събитието беше Българската търговско-промишлена палата съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Националният иновационен фонд представлява финансов инструмент за подкрепа на пазарно ориентирани, научно-приложни изследвания предназначени за индустрията и предпазарно технологическо развитие. От фонда ще бъдат финансирани научно-приложни изследователски проекти и технико-икономически/предпроектни проучвания.

Всеки проект може да получи 50% субсидия за научно-приложно/индустриално/ изследване и 25% е субсидията за предпазарно развитие. Проектите с характер на предпроектно проучване имат право на 50% субсидия от направените разходи. Максималната стойност на субсидията е до 50 хиляди лева за проекти със срок на реализация до 1 година. За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон, реализиращи проекти на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

Оценката на конкурсната документация ще се осъществява от Оценяващ комитет, който ще се състои от 15 члена – представители на бизнеса и науката с доказана професионална репутация. Проектите се оценяват по два критерия: иновативност и икономическа перспектива. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите са: капацитет на управителния екип да реализира проекта, добре описани действия и тяхното бюджетно осигуряване, познават ли се нуждите на пазара, очаквани резултати и ползи за предприятието или националната икономика.

Back   HOME 5 април 2005 г.