БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП проведе национална конференция “Социалната отговорност на бизнеса”- София

Над 100 представители на фирми, браншови организации, консултантски и неправителствени организации, академични институции и др. се включиха в националната конференция “Социалната отговорност на бизнеса”. Тя се организира от Българската търговско-промишлена палата и Националната занаятчийска камара. Лично зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов откри конференцията. Събитието се провежда за втори път и има за цел да информира и запознае бизнеса у нас с необходимостта и предимствата от въвеждането на корпоративната социална отговорност, от въвеждането на фирмена култура и доброволен избор на отговорно поведение към обществото и природата чрез включване във фирмената политика на социални мерки и мерки за опазване на околната среда. Тази фирмена политика придобива все по-голямо значение в контекста на присъединяването на страната към ЕС, баха категорични участницитие. КСО означава по-добро интегриране на фирмата в средата, в която се развива, като включва диалог с всички заинтересовани страни и чрез отговорното си поведение подпомага и икономическия успех.

По време на конференцията бяха представени и обсъдени примери на доброволна социална и екологична ангажираност на българските фирми. Дискутирани бяха проблемите, които изпълнението на подобна политика поставя пред бизнеса.

Back   HOME 30 март 2005 г.