БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ПРОЕКТ 24.02.05

ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

между

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ-2005

и

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЕЛОВИТЕ СРЕДИ, ОБЕДИНЕНИ В БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Днес……, 2005 година страните, подписали този документ, като са:

УБЕДЕНИ в необходимостта от постоянен и конструктивен диалог между деловите среди и представителите на законодателната и изпълнителна власт излъчени от политическите сили получили вота на избирателите,

УВЕРЕНИ, че зачитането на позициите и предложенията на предприемачите е верният път за подобряване на икономическата среда;

СЪПРИЧАСТНИ в усилията за бързо адаптиране на страната ни към европейските изисквания в процеса на присъединяване на Р България към обeдинена Европа,

СЪЗНАВАТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ МЕРКИ, ПОРАДИ КОЕТО:

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА:

 1. Повишаване на ефективност в работата на администрацията, чрез:
  1. Преструктуриране, децентрализация и освобождаване на административен капацитет и снижаване на стопанските разходи, чрез:
  1. Създаване на единни централизирани информационни системи (съдебни и др. регистри, режими, кадастър и пр.) - достъпни за информация, с цел освобождаване на физическите и юридически лица от задължението да доказват пред администрацията факти от тези системи и обслужване на “едно гише” непрекъснато в рамките на работното време.
  2. Стриктно спазване на изискванията за назначаване на държавни служители само с конкурс, както и за определяне на техните заплати само въз основа на ежегодно атестиране.
  3. Равностойно третиране условия за предоставяне на труд от държавните служители с тези от недържавния сектор по отношение на обществено-осигурителния режим.
  4. Подобряване работата на съдебните органи:
  1. Пълна прозрачност на процедурата за възлагане на обществени поръчки чрез представителство на браншовите организации в определени етапи от процедурата в т.ч.и при възлагане на инфраструктурни обекти.
  2. Участие на представители на национални работодателски организации в конкурсите за разпределение на средствата по международни проекти, както и в контрола за ефективното усвояване.
  3. Единна информационна система и съгласуване действията на създадените органи за противопоставяне срещу нелоялната конкуренция, вкл. и срещу паралелния внос и вноса по занижени цени (Комисия за защита на конкуренцията, Агенция „Митници", Патентно ведомство, Комисия за защита на потребителя, МВР) при ясни критерии, непозволяващи субективизъм и различно третиране.
 1. Подобряване на условията за конкуретноспособност посредством:
  1. Информиране от страна на администрацията на стопанските субекти (по браншове и региони) за условията за евроинтеграция, съгласувани в преговорните глави.
  2. Развитие на основната инфраструктура, чрез стимулиране и привличане на частни инвестиции, прилагане на публично-частно финансиране, максимална прозрачност при възлагане на инфраструктурни обети.
  3. Институционализиране и финансиране на национална реклама на типични български продукти.
  4. Подкрепа за активизиране на инвестициите в иновации.
  5. Промяна в образователната политика, насочена към нуждите на производството и премахване субективните ограничения пред частните учебни завадения.
  6. Стимулиране на експортно ориентираното българско производство чрез допустими мерки за насърчаване.
  7. Създаване на условия за балансирано развитие на регионите в страната по примера на европейските териториални региони; определяне на приоритетни направления за развитие на регионите.
  8. Стимулиране създаването на клъстери.
  9. Развитие на основната инфраструктура.
  10. Стимулиращи мерки, насочени към ограничаване на емиграцията на високо образовани млади български специалисти.
 2. Оптимизиране на данъчния и осигурителен режими - основни лостове за насърчаване на стопанската дейност, чрез:

конкретни промени в:

  1. Закона за корпоративното подоходно облагане:
  1. Закона за данъка върху добавената стойност:
 1. Закона за облагане доходите на физическите лица:
  1. Осигурителния режим:
 1. Подкрепа за малките и средни предприятия в България, чрез:
  1. Създаване на гаранционен фонд за малките и средни предприятия (МСП).
  2. Преотстъпване на част от съществуващите административни функции, обслужващи МСП (напр. регистрирането, консултирането и информирането на МСП) на неправителствени организации след конкурс(търг).
  3. Насочване на европейски фондове за финансиране, подпомагащо МСП в сфери одобрени от представителните организации на бизнеса.
 2. Приемане на нов Кодекс на труда, съответстващ на новите конкуретни условия и на изискванията на европейския пазар. Кодексът да регламентира хармонизирани отношения между работниците и служителите - от една страна и работодателя - от друга, чрез:
  1. Балансирана свобода на договаряне в отношенията работник/служител - работодател.
  2. Създаване на по-гъвкав пазар на труда, вкл. и на опростени условия за започване и прекратяване на трудовите правоотношения.
  3. Отмяна на регламентацията за размер на минимална работна заплата в страната.
  4. Нормирано регламентиране на реципрочни отговорности в трудовите правоотношения на работодателя - от една страна и на работниците и служителите - от друга.
  5. Отмяна на задълженията за работодателя да финансира несвойствени за производството разходи.
 3. Качествени нормативни актове
  1. Ясни, непротиворечиви и правно-издържани нормативни актове, непозволяващи субективното им тълкуване и прилагане.
  2. Бърза актуализация или отмяна на остарели и/или "мъртви", недействащи нормативни актове.
  3. Отмяна на регламента за обратно действие на нормативните актове.
 4. Ефективна работа на смесените държавно-обществени консултативни органи :
  1. Мотивиране от страна на администрацията на случаите на невъзприемане на принципните предложения на предприемачеството за подобряване на условията за стопанска дейност и за преодоляване на възникналите проблеми.
  2. Навременно предварително обсъждане и съгласуване на нормативните актове, касаещи стопанската дейност с национално представителните работодателски организации, в сътрудничество с другите предприемачески организации.

Страните поемат ангажимент за сътрудничество при разясняване на съдържанието на предложените мерки както в предизборния процес, както и в процеса на тяхната реализация след формирането на законодателните и изпълнителни органи.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИЛА: ЗА Б Т П П:

Back   HOME 2 март 2005 г.