БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар на тема: Разработване и управление на проекти на ЕС. Програма Сапард или как да възстановим половината от инвестициите в земеделие и селски туризъм

Дата на провеждане: 26 - 27.05.2005 г.

Кратък преглед на семинара

Предмет на семинара е запознаването на участниците с програма САПАРД като специална програма за присъединяване на България в областта на земеделието и селските райони на ЕС, като инструмент, подготвящ страните кандидатки за бъдещото им членство в ЕС. Семинарът има за цел да изясни целите, приоритетите, основните мерки и проекти по Програмата, както и нормативната база по прилагането им, да се даде обстоен отговор на въпросите кой, къде и как може да участва в Програма САПАРД. В семинара ще бъда включено обучение по методологията на разработване на документите за кандидатстване – разработване на бизнес-план и финансов погасителен план, както и всички съпътствуващи общи и специфични документи.

За кого е предназначен семинарът

Семинарът е предназначен за ръководители на проекти и експерти - консултанти, изпълняващи проектни дейности в организации, насочени към консултиране на земеделски предприемачи, както и за менаджъри на МСП от хранително-преработвателната промишленост. Семинарът е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание:

В семинара са включени следните модули:

Очаквани резултати от семинара

След приключване на семинара участниците ще притежават основни познания за по реда и технологията на кандидатстване по програма САПАРД, ще могат да участват в подготовката и реализацията на проекти по програмата, ще придобият умения за изготвяне на бизнес-план, в съответствие с европейските стандарти и изисквания, ще изградят умения за работа в екип.

Учебни материали

Семинарът се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти. Семинарът включва презентации, дискусии, практически упражнения.

ЛЕКТОР:

СВЕТЛА МАРИНОВА – Магистър – икономист; Управител на Консултантска къща “АЛМАРЕКС” ООД; Специализации по Техники на бизнесоценяването- САЩ и по Маркетинг – Далауърски университет; Лицензиран оценител по бизнесоценяване и Водещ сертифициран одитор и обучител по ISO 2000-9001; Старши консултант по програма PHARE – проект SRAFAS - №6997, консултант по PHARE – BG 0104.03 и PHARE – BG - 0202.03, консултант по програми на ЕБВР и BAS, кредитен консултант на Българо-американската кредитна банка (БАКБ); Лектор към Института за следдипломно обучение към УНСС; Сертифициран и ресертифициран член на БАУКО.

Семинарите ще бъдат двудневни и ще се провеждат в сградата на БТПП на ул. Парчевич, 42, гр. София. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта.

Back   HOME 11 януари 2005 г.