БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар на тема: Разработване и управление на проекти на ЕС. Национална програма PHARE

Дата на провеждане: 10-11.03.2005 г.

Кратък преглед на семинара

Предмет на семинара е запознаването на участниците с програма PHARE за България, с основните принципи и подходи за финансиране на бизнес-начинания. Целта на семинара е да се даде обстоен отговор на въпросите кой, къде и как може да участва в инциативите на Програма PHARE. В семинара ще бъда включено обучение по методологията на разработване на документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет на проекта, придружаващи други приложения.

За кого е предназначен семинарът

Семинарът е предназначен за ръководители на проекти и експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП), ЦПО, местни и регионални институции, сдружения с идеална цел, доброволни неправителствени организации (НПО). Семинарът е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание:

В семинара са включени следните модули:

Очаквани резултати от семинара

След приключване на семинара участниците ще притежават основни познания за ефективно включване като потенциален бенифициент в разнообразните проекти на програма PHARE, ще могат да участват в подготовката и реализацията на проекти по програмата, ще изградят умения за работа в екип.

Учебни материали

Семинарът се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти. Семинарът включва презентации, дискусии, практически упражнения.

ЛЕКТОР:

СВЕТЛА МАРИНОВА – Магистър – икономист; Управител на Консултантска къща “АЛМАРЕКС” ООД; Специализации по Техники на бизнесоценяването- САЩ и по Маркетинг – Далауърски университет; Лицензиран оценител по бизнесоценяване и Водещ сертифициран одитор и обучител по ISO 2000-9001; Старши консултант по програма PHARE – проект SRAFAS - №6997, консултант по PHARE – BG 0104.03 и PHARE – BG - 0202.03, консултант по програми на ЕБВР и BAS, кредитен консултант на Българо-американската кредитна банка (БАКБ); Лектор към Института за следдипломно обучение към УНСС; Сертифициран и ресертифициран член на БАУКО.

Семинарите ще бъдат двудневни и ще се провеждат в сградата на БТПП на ул. “Парчевич” № 42, гр. София. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта.

Back   HOME 11 януари 2005 г.