БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар на тема: Европейски програми за финансиране на българския бизнес

Дата на провеждане: 17–18.02.2005 г.

Кратък преглед на семинара

Предмет на семинара е запознаването на участниците с възможностите за финансиране, които европейските програми предоставят на българските компании. Актуалните европейски програми за България включват както безвъзмездна финансова помощ (грант) и кредитни линии, така и консултации, помощи за преквалификация., съдействие при прехвърляне на технологии и други форми на непряка помощ. Целта на семинара е да се даде обстоен отговор на въпросите кой, къде и как може да участва в Европейските програми за финансиране на българския бизнес.

За кого е предназначен семинарът

Семинарът е предназначен за ръководители на фирми и ръководители на проекти и експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП), ЦПО, местни и регионални институции, сдружения с идеална цел, доброволни неправителствени организации (НПО). Семинарът е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

Съдържание:

В семинара са включени следните модули:

А) проекти по Програма PHARE, действащи към момента в България – видове, приоритетни области и специфика на всеки един от тях (субсидии за въвеждане на системи по качество, консултации и технологична грантова схема за МСП, изграждане на бизнес-инкубатори, развитие на културния туризъм и др.):

Б) проекти по Програма САПАРД - приоритетни области и специфика на отделните мерки, процедури, бенифициенти, форма на финансиране:

В) Програма ИСПА – форма на участие, основни направления.

Очаквани резултати от семинара

След приключване на семинара участниците ще притежават основни познания за ефективно включване като потенциален бенифициент в разнообразните проекти на европейските програми, ще могат да участват в подготовката и реализацията на проекти, ще изградят умения за работа в екип. Запознаването с основното съдържание, цели и приоритети, сроковете на действие, бенифициентите и изискуемите документи за кандидатстване, ще даде възможност на участниците в семинара да насочат фирмената проектна дейност съобразно конкретните й потребности.

Учебни материали

Семинарът се провежда с учебни материали и преподаватели, които са международни сертифицирани управленски консултанти. Семинарът включва презентации, дискусии, практически упражнения.

 ЛЕКТОР:

СВЕТЛА МАРИНОВА – Магистър – икономист; Управител на Консултантска къща “АЛМАРЕКС” ООД; Специализации по Техники на бизнесоценяването- САЩ и по Маркетинг – Далауърски университет; Лицензиран оценител по бизнесоценяване и Водещ сертифициран одитор и обучител по ISO 2000-9001; Старши консултант по програма PHARE – проект SRAFAS - №6997, консултант по PHARE – BG 0104.03 и PHARE – BG - 0202.03, консултант по програми на ЕБВР и BAS, кредитен консултант на Българо-американската кредитна банка (БАКБ); Лектор към Института за следдипломно обучение към УНСС; Сертифициран и ресертифициран член на БАУКО.

Семинарите ще бъдат двудневни и ще се провеждат в сградата на БТПП на ул. “Парчевич” № 42, гр. София. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта.

Back   HOME 11 януари 2005 г.