БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Според БТПП през 2004г. имаше положителни промени за бизнеса
През 2005 г. палатата ще работи за облекчаване на административния режим,
касаещ бизнеса и подобряване на инфраструктурата в страната

Очакванията на членовете на БТПП за подобряване на бизнесклимата през 2005г. са умерено оптимистични. Данните от изследване на палатата показват, че фирмите от Южен - Централен район са с най-оптимистични очаквания. При тях нагласата е положителна - 65,5% от тях.

И през тази година българският бизнес продължава да среща трудности в развитието на стопанската дейност. Основните пречки пред работодателите остават несъвършената административна и правна среда - от една страна и от друга - увеличеното негативно външнотърговско салдо. Основните причини за лошата административна среда са неясните данъчни и нормативни актове, които позволяват субективното им тълкуване и прилагане и все още неефективния данъчен контрол, който от своя страна стимулира сивата икономика.

Преобладаващата оценка на българските фирми за тази година по отношение на условията за развитие на стопанската дейност е, че съществени промени в положителна посока в условията за развитие на частен бизнес не са настъпили спрямо миналата година. 50,7% от запитаните в сферите на производството и услугите не виждат промяна в условията за работа на частните предприемачи.

За България, по отношение на бизнесклимата, резултатите за 2004г. отбелязват ръст от 22,3 процентни пункта, при 4,4 през 2003г. Факт е, че четвърта година се отбелязва ръст в постиженията, симетричен на ръста в очакванията.

Европейската комисия оценява високо координационната дейност на Евро-инфоценър София към БТПП.

Основните усилия на БТПП през следващата година ще бъдат насочени към подпомагане на фирмите за присъединяването им към Европейския съюз, повишаването на тяхната конкурентноспособност и увеличаване на износа. Други важни приоритети през палатата са да работи за облекчаване на административния режим, касаещ бизнеса и подобряване на инфраструктурата в страната.

Back   HOME 22 декември 2004 г.