БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-гръцки бизнес-форум

120 български и гръцки фирми участваха в организирания от БТПП и Посолството на Република Гърция у нас Българо-гръцки бизнес-форум по повод официалното посещение на президента на Гърция у нас Констис Стефанопулос. Той беше открит от президентите на Република България и Република Гърция. В рамките на форума се проведоха презентации на представители на български и гръцки институции и над 250 двустранни бизнес срещи.

"Големият интерес на предприемачите от двете страни е доказателство за възможностите за коопериране и търговия, които икономиките ни предоставят. След две години България ще бъде пълноправен член на Европейския съюз и ще се превърне в достоен партньор на Гърция в Баланския регион за реализирането на свободна икономическа зона", каза председателят на БТПП Божидар Божинов в обръщението си към участниците във форума. Той подчерта още, че за последните десет години Гърция е на първо място по инвестиции в България и заема водеща позиция в стокообмена ни.

В изявлението си пред бизнесмените, президентът на Република България Георги Първанов подчерта, че проблемите с ГКПП-та на българо-гръцката граница Кърджали-Комотини и Ивайловград-Кипринос, са преодолени и са получени уверения, че ГКПП Илинден-Ексохи може да бъде готов в началото на 2005 г. Заедно с гръцкия му колега са обсъдили изграждането на пътните връзки към ГКПП-тата като част от трансевропейските транспортни коридори и реализирането на съвместните инфраструктурни проекти. По време на разговорите си двамата президенти са направили цялостен преглед на двустранните отношения и перспективите за тяхното по-нататъшно развитие в контекста на атлантическото партньорство и предстоящото пълноправно членство на България в Европейския съюз.

Според Констис Стефанопулос с включването на България и Румъния в Европа ще се постигне трайна стабилност и благоприятно икономическо състояние в източната част на Балкарския полуостров. Проблемите, които за момента съществуват пред инвеститорите в Албания, вече са преодолени за България и климата между двете страни осигурява сигурност и печалби на бизнесмените.

В Палатата има регистрирани 1 137 дружества с гръцко участие. БТПП има подписани 10 споразумения с партньори от Гърция, сред които са търговско-промишлените палати на Серес и Драма, Солун, Кавала, Атинската палата на малките и средните предприятия, Гръцката Асоциация зя насърчаване на износа, Федерацията на Гръцките индустриалци, Търговската палата на малкия бизнес, със Съюза на Търговско-промишлените палати на Гърция и др.
Общият стокообмен между България и Гърция през 2003 г. възлиза на 1485, 4 млн. щ. д. с положително салдо от 60, 2 млн. щ.д. Като цяло нарастването на стокообмена между двете страни се дължи на традиционно добрите двустранни отношения и доброто познаване на пазарите, на взаимното допълващите се икономики и на малките транспортни разходи. Общо за периода 1992 - октомври 2003 г. Гърция е на 1-во място по обем на инвестираните средства в България с 1 млрд. щ. д., по данни на Агенцията за чуждестранни инвестиции. Гръцките инвестиции са насочени предимно в телекомуникациите, хранителната промишленост, търговията, финансите и туризма.

Икономиката на Гърция, макар и член на ЕС, се характеризира със смесена структура от частен и публичен сектор. БВП като цяло представлява половината, а БВП на глава от населението - 70% от същите индикатори на четирите най-големи европейски икономики. Туризмът формира 15% от БВП. Имигрантите представляват 1/5 от работната сила, заета главно в неквалифицирани занимания. Гърция е бенефициент от ЕС, получавайки около 3,3% от БВП от съюза. Икономиката на страната е стабилна през последните няколко години, след влизането й в Европейския съюз на 1 януари 2001г.


Back   HOME 15 октомври 2004 г.