БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Екобулпак получи лиценз за оползотворяване на отпадъци

На 25 август 2004 г. министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова връчи лиценз на Екобулпак за колективна организация за оползотворяване на отпадъци.

Екобулпак АД беше учредено на 2 юни 2004 г. от 34 големи български фирми работещи в различни области. В устава е предвидено приемането на всеки три месеца на нови членове като всички акционери са равнопоставени, т.е. няма запазени предимства за старите членове; (целите на сдружението са поставени в интернет www.ecobulpack.com) .

За 2004 г. Екобулпак ще събере, оползотвори и рециклира общо над 12 500 тона отпадъци от опаковки. През 2007 г. когато на България предстои да стане член на ЕС този обем ще бъде близо 60 000 тона. Тези цели Екобулпак ще постигне в тясно партньорство с МОСВ, ПУДООС, общините и фирмите. Дейността на Екобулпак е част от усилията на българското правителство за изпълнение на ангажиментите по глава 22 "Околна среда".

Все още много от българските фирми не са запознати с изискванията на закона за управление на отпадъците, което е повод Екобулпак да проведе поредица от семинари като покани МОСВ и РИОСВ за участие в тях.

Фирмите, които се обърнат към ЕКОБУЛПАК ще получат пълна информация за условията, при които те могат да подпишат договор като равностойни партньори. Интересите на фирмите ще бъдат защитени, като те ще спестят време и от 80 до 90% от средствата за такси.

Back   HOME 25 август 2004 г.