БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР - Грантова схема ФАР 2002/000-624-05 Трансгранично сътрудничество “България – Гърция 2002”

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР – Грантова схема ФАР 2002/000-624-05 Трансгранично сътрудничество “България – Гърция 2002“ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 17 и 18 август 2004 ( вторник и сряда) в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, 3ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 – 16:30

Семинарът цели да запознае аудиторията с правилата и процедурите за кандидатстване по проекти в рамките на програма ФАР. Ще бъдат разгледани грантовите схеми по ФАР до 2006 год. и ще се обърне специално внимание на бюджетна линия 2002/000-624-05: Фонд за малки проекти по Трансгранично сътрудничество “България – Гърция 2002”, по която се публикува покана за кандидатстване. Ще бъде разяснено как да се търси необходимото съответствие с програмните цели, как правилно да се попълват формулярите и да се комплектоват необходимите документи.

1 ден – Общи насоки за кандидатстване по проекти на Програма ФАР и особености на трансграничните проекти
09:30-10:00 Предприсъединителни фондове на ЕС. Европейските програми – ФАР, ИСПА и САПАРД
10:00-11:00 Грантова схема на Програма ФАР – Меморандум 2002 “Икономическо и социално сближаване”. Основни правила за кандидатстване по ФАР - Разяснения по основния формуляр за кандидатстване. Конкретни особености за кандидатстване по текущите проекти.
11:00-11:30 Кафе пауза
11:30-13:00 Трансгранични проекти. Цели и приоритети. Подготвителен етап на проектите. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема. Определяне на проектните цели и задачи.
13:00-14:00 Обедна почивка
14:00-16:00 Грантова схема 2002/000-624-05: Фонд за малки проекти по Трансгранично сътрудничество “България – Гърция 2002 . Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Допустимост на целевите групи.
16:00-16:30 Дискусия, отговори на въпроси на аудиторията.
2 ден – Кандидатстване по трансгранични програми
09:30-11:00 Грантова схема 2002/000-624-05: Фонд за малки проекти по Трансгранично сътрудничество “България – Гърция 2002 . Типове проекти, по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи.
11:00-11:30 Кафе пауза
11:30-13:00 Изготвяне на проектния бюджет. Допустими разходи. Как да предвиждаме и да отчитаме проектните разходи.
13:00-14:00 Обедна почивка
14:00-16:00 Времеви график на грантовата схема. Правилно попълване на апликационната форма. Изготвяне на логическата рамка. Комплектоване на документите и подаване на проектопредложението.
16:00-16:30 Финална дискусия. Въпроси и отговори

Лектор: доц.Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) – Будапеща. Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC – Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР “Развитие на културен туризъм”, GTZ-проект към Немско Посолство и Институт Отворено Общество – Европа.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

За повече информация: http://www.education-bulgaria.org/index3_calendar.htm

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО – ул. “Парчевич” 42, сградата на БТПП, ет. 12.

Back   HOME 4 август 2004 г.