БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Курс:
"Икономика и мениджмънт"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира курс по професията - "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" .

Целта на обучението е да подготви квалифицирани кадри в областта на икономиката и управлението. След завършване на курса курсистите ще умеят да използват получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; ще познават основните икономически категории на пазарните механизми; ще могат да анализират финансовото състояние на фирмата и да извършват коригиращи действия при необходимост; ще знаят ролята на предприемачеството за създаването на ефективен бизнес; ще познават основните механизми за развитието и управлението на човешките ресурси.

Обучението ще започне на 19 юли (понеделник) и ще продължи до 30 септември 2004 г. Графикът на учебните занятия ще бъде изготвен след сформиране на групата съобразно изискванията на курсистите.

Основни модули на обучението:

  1. Икономика на фирмата. Икономически анализ
  2. Финанси и финансов анализ
  3. Предприемачество и дребен бизнес
  4. Управление на човешките ресурси
Лектори: Георги Попов, магистър по икономика и управление на търговията в УНСС, следдипломна квалификация по специалностите "Банки и банков мениджмънт" и "Счетоводство, финанси и контрол", лицензиран оценител към Агенция за приватизация.

Доц. д-р Драгомир Бояджиев, основател и ръководител на косултантското дружество DB Interconsult, специализирано в управлението на човешките ресурси

Всички успешно преминали курса участници ще получат удостоверение за завършено порфесионално обучение образец 3-37 на МОН.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за курса в размер на 500 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на:
НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.


Back   HOME 30 юни 2004 г.