БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ДО
Г-Н СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Такси за опаковки

УВАЖАЕМИ Г-Н САКСКОБУРГГОТСКИ,

През месец октомври 2003 г. Законът за управление на отпадъците влезе в сила, а през месец март 2004 г. бяха публикувани и свързаните с него изменения в Тарифата за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приети с ПМС № 41/26.02.2004 г.

Тази нова за България законодателна уредба, която тепърва ще оказва влияние върху стопанските субекти, произвеждащи и търгуващи с опаковани стоки, съвсем естествено предизвика значителен интерес сред представителите на отговорния бизнес в страната и членове на Българската търговско-промишлена палата. В тази връзка БТПП организира широк кръг от дискусии и контакти с други браншови и бизнес организации, както и диалог с Министерството на околната среда и водите и другите имащи отношение по въпроса министерства и ведомства.

Бих искал да Ви уверя, че членовете на БТПП осъзнават важността на въведените със ЗУО изисквания, които са свързани с общия процес на сближаване и унифициране на българското законодателство с директивите на Европейския съюз в областта на опазването на околната среда. Като част от отговорния бизнес в България, нашите членове разбират своята роля и отговорности, свързани с оползотворяване на отпадъците от опаковки и заявяват готовността си да работят за постигането на поставените високи екологичните цели в тясно сътрудничество с МОСВ и другите държавни ведомства.

Същевременно, в хода на водените дискусии бяха набелязани редица въпроси и очертани множество проблеми, които ни дават основание да считаме, че на този етап държавната администрация няма практическа готовност и не е в състояние да приложи изискванията на ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му. БТПП е загрижена от очевидната липса на яснота за такива важни въпроси, като: механизмите при начисляването на продуктовите такси и тяхното счетоводно оформяне и отчитане; случаите, в които те се дължат; субектите, които следва да ги събират (особено при вноса на опаковани стоки); моментът, от който продуктовите такси следва да бъдат начислявани и събирани, и редица други. Наред с това, съществуващата нормативна уредба не отчита обстоятелството, че с оглед да изпълнят изискванията за рециклиране и оползотворяване, задължените по ЗУО стопански субекти се нуждаят от време, за да получат необходимите разрешения от МОСВ за “организация по оползотворяване” или индивидуално изпълнение на задълженията си, както и разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, или да сключат договори с други лица, имащи вече такива разрешения. Тези констатации се споделят и от представители на МОСВ, Агенция митници и други държавни ведомства.

БТПП изхожда от разбирането, че продуктовите такси представляват инструмент за налагане на санкции само на тези производители и вносители на опаковани стоки, които не успеят да изпълнят изискванията на ЗУО в областта на рециклирането и оползотворяването, както е предвидено в чл. 36, ал.2 на закона, т.е. следва се принципа “замърсителят плаща”. В този смисъл е абсолютно недопустимо от гледна точка на ЗУО, производителите/вносителите да бъдат заставяни да плащат в момента продуктови такси, след като голяма част от тях са предприели действия за изпълнение на задълженията си по ЗУО чрез колективна система или индивидуално. С оглед на това, едва след изпълнение на процедурите и преценка на докладите на специализираните одиторски предприятия по Глава шеста на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, министърът на околната среда и водите ще следва да определи, кои компании заплащат продуктови такси и кои не. Наред с това БТПП поддържа становището, че продуктовите такси следва да се дължат само върху неизпълнената част от задълженията по ЗУО, защото не е правилно при неизпълнение на част от ангажиментите да се приема, че е налице пълно неизпълнение и поради това да се дължи такса върху целия ангажимент. Само по този начин биха могли да бъдат стимулирани стопанските субекти да изпълняват задълженията си, а ако не правят това – да бъдат справедливо и съразмерно санкционирани. БТПП подкрепя също така и предложението, да се определи гратисен период от 6 до 12 месеца за въвеждането на продуктовите такси, през който стопанските субекти да създадат необходимата организация за изпълнение на задълженията си, свързани с оползотворяването на отпадъци от опаковки. Същевременно е необходимо да се създадат необходимите условия за равнопоставено прилагане на изискванията на ЗУО, доколкото начисляването и плащането на продуктовите такси от коректните производители и вносители би могло да ги постави за пореден път в неконкуретни позиции спрямо сивия сектор на икономиката.

С оглед на това бяха вече учредени или са в процес на учредяване и първите организации по оползотворяване по смисъла на ЗУО, под формата на акционерни дружества по Търговския закон, в които участвуват някои от най-значимите производители на опаковани стоки, представени на българския пазар, желаещи да изпълняват задълженията си по закона чрез колективна система. Целта на тези представители на българския бизнес е да създадат обща системи за преработка на отпадъците от опаковки, чрез които да докажат пред МОСВ, че са в състояние да изпълняват законовите изисквания за поетапно рециклиране или унищожаване на отпадъците и по този начин да се освободят от задължението за заплащане на продуктовите такси. Редица други компании извършват вече необходимата организация и подготовка за индивидуално изпълнение на задълженията си, свързани с отпадъците от опаковки.

Уважаеми господин Министър-председател,

Изложените проблеми и трудности при практическата реализация на изискванията на ЗУО показват необходимостта от основно преразглеждане и преосмисляне на подзаконовите актове за неговото прилагане. За целта БТПП подкрепя оформилото се становище, да бъдат създадени работни групи, обединяващи усилията както на държавните органи, така и на бизнес средите, които да предложат приложима в практиката нормативна уредба, отговаряща не само на буквата, но и на духа на ЗУО и на мотивите за неговото приемане. В тази връзка се обръщаме към Вас с предложение Министерският съвет да спре действието на ПМС № 41/26.02.2004 г., докато работните групи завършат своята работа.

Като се надявам, че Вашата положителна реакция на поставените проблеми ще допринесе не само за по-чиста околна среда, но и за запазването на конкурентна бизнес атмосфера в България, оставам

 

С уважение,

Божидар Божинов