БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ОБРЪЩЕНИЕ
на Търговско-промишлените палати-членки на Асоциацията на Балканските Палати (АВС)

 Асоциацията на Балканските Палати се утвърди като един от най-важните стимулиращи икономическото сътрудничество в региона фактори през 10-те години от своето съществуването. Палатите-членки на АВС не само представляват бизнес общността на Балканите, но са и говорители на предприемачите в региона. Като най-динамичната и ориентирана към бъдещето част от населението, предприемачите са силно заинтересовани от по-нататъшното развитие и укрепване на бизнес сътрудничеството на Балканите, особено в контекста на разширяването на ЕС.

Събрани, във връзка с честването на 10 годишнината от създаването на Асоциацията на Балканските палати, отчитаме, че през всички тези години усилията ни бяха насочени към постигането на първостепенната задача - създаване на необходимите предпоставки за улесняване на търговските контакти и за укрепване на регионалното сътрудничество.

През изминалия период на съвместна работа в дух на разбирателство и съдействие, палатите-членки на АВС успяха да създадат стабилни връзки с Европалати, Асоциацията на германските промишлени палати, Пактът за стабилност в Югоизточна Европа и други международни организации, послужили в началото за пример, а по-късно превърнали се в добри партньори на АВС.

Твърдо споделящи убеждението, че балканските страни ще могат успешно да се интегрират в Европейския съюз, само ако са добре развити икономически, силни и проспериращи, палатите-членки на АВС предложиха редица конкретни мерки, целящи улесняването на търговията и комуникациите между предприемаческите общности в региона и след упорита работа, с подкрепата на правителствата на нашите страни, постигнахме превръщането на Балканите в зона за свободна търговия и привлекателен за чуждестранни инвестиции регион.

За да продължим и ускорим този процес, ние, председателите на търговските палати, членуващи в АВС се обръщаме към своите правителства, за съдействие при решаване на следните въпроси:

Постигането на тези цели изисква постоянни усилия от страна на всички палати-членки на АВС, така че Балканите да се превърнат в регион на стабилност и на проспериращи държави, успешно интегрирани в Европейския съюз.

София, 20 май 2004

Подписано от Президентите на Търговско-промишлените палати – членки на Асоциацията на балканските палати.