БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Седем международни експерти разясниха на над 100 български фирми как да си разрешават споровете

180 души, от които 105 представители на малки и средни фирми от България, 52 представители на апелативните съдилища в страната, институции, агенции, сдружения, Арбитражния съд при БТПП и 19 представители на чуждестранни арбитражни съдилища и търговски палати от Австрия, Естония, Литва, Румъния, Унгария, Хърватска Република участваха в организираната от Българската търговско-промишлена палата и Сдружението за медиация в България по линия на програма ФАР на Европейския съюз двудневна Международна конференция по въпросите на европейския опит при прилагане на арбитражната практика и други алтернативни форми за бързо разрешаване на спорове.

За последните десет години конференцията беше най-мащабното мероприятие, свързано с правораздавателната система, проведено у нас. На нея бяха представени нови алтернативни способи за разрешаване на извънсъдебни спорове пред малки и средни фирми. Представители на арбитражните съдилища обсъдиха помежду си въпроси за подобряване на бъдещото сътрудничество при разрешаването на бизнес спорове.

В обръщението си към участниците в конференцията председателят на БТПП подчерта, че провеждането на подобно мероприятие е изключително навременно, поради факта, че в момента в Европейския съюз се изгражда нов подход към алтернативните способи за разрешаване на спорове. Той съобщи, че от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати в БТПП е изпратен специален проект на директива на ЕС, по който Палатата трябва да подготви становище и да направи евентуални промени. На конференцията беше спазено и едно от най-новите изисквания на Европейскта комисия за равнопоставеностт на половете – броят на докладчиците от двата пола беше равен.

В лекцията си секретарят на работната група по арбитраж при UNCITRAL (Комисията по международно търговско право към ООН) и съдия в Парижкия апелативен съд Рено Сориел, който беше и специален гост на конференцията, каза че България успешно работи в областта на арбитража и е утвърдила своята репутация на страна, в която успешно се разрешават арбитражни спорове. Той разясни някои нови похвати от европейската практика в тази област. Сред тях бяха мярката “ex-parte”, при която по искане на една от страните в делото, другата страна отсъства. От практическа гледна точка мярката е полезна, но при прилагането й има опасност да не се зачете консесуалния характер на арбитража и се използва при извънредни ситуации. Според Сорие отпадането на писмената форма на делата е неизменно свързана с технологичния прогрес и навлизането на електронната търговия и електронния подпис. Тази мярка има два аспекта – електронна търговия в арбитражната материя и он-лайн водене на дела и постановление на решения през Интернет в реално време. UNCITRAL ще се стреми максимално да усъвършенства тази практика и да създаде необходимите условия електронните документи да да притежават същите и степен на сигурност като хартиените.